Відділ координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та взаємод

пн.-чт.: 9:00 - 18:00, пт.: 9:00 - 17:00

Обідня перерва: 13:00 - 14:00

Вихідний: сб., нд.

Відділ координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та взаємод

Керівник:
Барановський Андрій Тадейович

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та взаємодії з правоохоронними органами

Дрогобицької районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1.1. Управління забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та взаємодії з правоохоронними органамирайонної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом Дрогобицької районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація), яке утворюється головою райдержадміністрації і забезпечує виконання покладених на нього завдань в межах Дрогобицького району.

1.2. Управління підпорядковується голові райдержадміністрації, заступникові голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також цим Положенням.

ІІ. Завдання управління

2.1. Основним завданням управління є забезпечення взаємодії районної державної адміністраціїз органами місцевого самоврядування Дрогобицького району, координація діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої владита взаємодія з правоохоронними органами, розташованих на території району.

2.2. Управліннявідповідно до повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує взаємодію райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, що функціонують у межах Дрогобицького району;

3) сприяє розвитку місцевих громад шляхом надання інформаційної та методичної допомоги у розробці та впровадженню програм та проектів, спрямованих на розвиток і посилення спроможності територіальних громад;

4) бере участь у організації та проведенні форумів, семінарів, навчань та тренінгів для представників територіальних громад;5) здійснює вивчення місцевого та регіонального досвіду діяльності самоврядних структур, надання методичної допомоги радам, їх органам, посадовим особам та депутатам щодо виконання визначених чинним законодавством повноважень;

6) готує пропозиції стосовно удосконалення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування;

7) бере участь у розробленні проектів розпоряджень райдержадміністрації з питань, що належать до повноважень відділу;

8) проводить підготовку, організацію та координацію робочих поїздок голови райдержадміністрації в територіальні громади району;

9) організовує збір та узагальнення аналітичних матеріалів щодо діяльності територіальних громад Дрогобицького району;

10) готує та вносить пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку територій;

11) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

12) проводить розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян;

13)здійснює контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування із делегованих їм державною владою повноважень;

14)аналізує рішення виконкомів міських, селищних рад та, при виявленні невідповідності їх чинному законодавству, вносить пропозиції про їх скасування;

15) готує матеріали і пропозиції голові райдержадміністрації щодо фактів порушення виконавчими комітетами міських, селищних рад Конституції України, Законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної і районної рад, розпоряджень обласної і районної державної адміністрації, інших актів законодавчої і виконавчої влади, а також невиконання міськими, селищними, сільськими головами, виконавчими комітетами повноважень, делегованих їм державою;

16)забезпечує оперативну взаємодію з територіальними органами центральних органів виконавчої влади з метою організації виконання нагальних поточних завдань із забезпечення життєдіяльності району;

17) забезпечує надання райдержадміністрацією змін, корективів тапропозицій щодо пріоритетів та проектів планів роботи територіальним органам центральних органів виконавчої влади, що функціонують на території району;

18) забезпечує координацію діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що здійснюють свої повноваження у районі, сприяє їм у виконанні визначених законодавством повноважень;

19) сприяння виконанню правоохоронними органами розпоряджень адміністрації з питань охорони правопорядку в районі;

20) проводить аналіз та визначає найбільш важливі проблеми, що виникають у правоохоронних органів району в повсякденній діяльності та готує пропозиції щодо їх вирішення.

ІІІ. Права управління

3.1. Для здійснення повноважень та виконання завдань управління має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, територіальних органів центральних органів виконавчої влади інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців та спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.

3) скликати наради, семінари для сприяння здійсненню покладених на управління завдань;

4) брати участь у засіданнях колегій, нарадах, навчаннях та інших заходах, що проводяться структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування,територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

5) проводити перевірки в органах місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

ІV. Структура управління

4.1. Структура управління складається із:

- відділу забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування

- відділу координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та взаємодії з правоохоронними органами.

4.2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

4.3. Начальник управління:

1) здійснює керівництво діяльністю управління.

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про управління;

3) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

5) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

6) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

7) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, територіальними органами центральних органів виконавчої влади - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

8) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

9) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

10) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

11) подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

12) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

V. Заключні положення

5.1. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

5.2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

5.3.Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова райдержадміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

Документи

Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.