Шлярп Роман Іванович

Перший заступник голови Дрогобицької районної державної адміністрації

Телефон

(03244) 3 97 73

м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 37,

2-й поверх, каб. .......

Графік прийому

1, 3 вівторок

з 10.00 до 13.00

виїзні прийоми:

2, 4 вівторок

БІОГРАФІЯ

Загальні функціональні повноваження

першого заступника, заступників голови

Перший заступник, заступники голови райдержадміністрації забезпечують реалізацію повноважень райдержадміністрації у відповідних напрямах діяльності, спрямовують, координують та здійснюють оперативний контроль за діяльністю відповідних управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів виконавчої влади щодо:

- підготовки та реалізації планів роботи райдержадміністрації,

- формування та виконання районного бюджету,

- розробки галузевих програм,

- контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку району у відповідних сферах,

- виконання вимог положень Конституції України, законів України, постановВерховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня,

- виконання розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації,

- підготовки проєктів документів.

Забезпечують реалізацію повноважень райдержадміністрації у відповідних сферах щодо:

- сприяння розвиткові міжнародного співробітництва та міжрегіональних зв’язків, формуванню та розвиткові міжнародних проєктів і програм,

- внесення в установленому порядку пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій.

Забезпечують взаємодію райдержадміністрації з районною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів, розгляду питань.

Подають пропозиції до планів роботи райдержадміністрації, щоденно інформують голову райдержадміністрації про стан справ у галузях господарського комплексу району, соціально-політичний стан та проблемні питання для узагальнення і підготовки відповідних повідомлень обласній державній адміністрації, Президенту України, Кабінету Міністрів України.

Забезпечують підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів відповідно до покладених обов’язків.

Відповідають за підготовку відповідних питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах з селищними та міськими головами, керівниками підприємств, установ, організацій.

Дають доручення керівникам управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації. Погоджують відрядження та відпустки керівникам управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до функціональних обов’язків.

Беруть участь у роботі районної ради та її постійних комісій з питань, що належать до сфери їх відання, засідань колегії підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації, у сесіях селищних та міських рад, зборах громадян та трудових колективів.

Відповідають за кваліфіковане та своєчасне виконання відповідними управліннями, відділами, секторами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації документів органів вищого рівня, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації, а також інших повноважень, передбачених законодавством.

Сприяють органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, зміцнення їх матеріально-фінансової бази.

Розглядають звернення громадян, проводять їх особистий прийом.

Здійснюють інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

Організовують роботу комісій відповідно до закріплених структурних підрозділів райдержадміністрації та напрямів роботи.

Перший заступник голови райдержадміністрації

Виконує обов’язки голови районної державної адміністрації на період його відсутності, координує діяльність керівників управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до функціональних обов’язків.

Забезпечує на території району реалізацію:

- державної політики економічного і соціального розвитку;

- державної цінової політики;

- державної промислової політики;

- державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно- приватного партнерства;

- державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;

- державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

- державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

- єдиної державної зовнішньо-економічної політики;

- державної політики у сфері соціального захисту населення;

- державної політики у сфері агропромислового розвитку та екології;

- державної бюджетної політики;

- взаємодії з органами місцевого самоврядування та координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Забезпечує реалізацію державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, організовує взаємодію з органами місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку. У межах повноважень вирішує питання соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць району.

Забезпечує розробку проєктів щорічних програм, середньострокових та довгострокових прогнозів соціально-економічного розвитку району, організацію їх виконання.

Вносить пропозиції для розробки проєктів програми соціального та економічного розвитку Дрогобицького району і довгострокових прогнозів, а також до проєктів цільових програм розвитку відповідних галузей економіки.

Організаційно забезпечує проведення перевірок виконання на території району Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Сприяє діяльності торгівельної мережі.

Сприяє отриманню від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформації, необхідної для складання і виконання бюджету.

Сприяє здійсненню контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності зобов’язань щодо платежів до державного і місцевого бюджетів, а також за встановленням відповідно до законодавства місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Взаємодіє з суб’єктами господарської діяльності, у тому числі кредитно-фінансовими установами.

Вносить в установленому порядку пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу району.

Забезпечує реалізацію державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";державної політики щодо підтримки розвитку підприємництва.

Координує розробку і реалізацію районної програми розвитку малого підприємництва.

Сприяє забезпеченню реалізації повноважень райдержадміністрації щодо створення спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності.

Сприяє в поданні висновків про доцільність розташування на території району нових підприємств та інших виробничих об’єктів незалежно від форм власності.

Забезпечує реалізацію державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм, прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва, використання та охорони земель, лісового та водного господарства.

Сприяє формуванню та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону.

Координує організацію роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки.

Організовує складання проєктів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання бюджету та схвалених радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

Забезпечує реалізацію державної бюджетної політики на території району, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Сприяє поданню в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників та пропозицій до проєкту Державного бюджету України щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субвенцій, даних про зміни складу об’єктів, які підлягають бюджетному фінансуванню, підготовки територіального балансу фінансових ресурсів.

Сприяє складанню і поданню на затвердження районній раді бюджету районута інформації про його виконання.

Вносить пропозиції щодо внесення змін до районного бюджету у визначених законодавством межах.

Надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування щодо формування місцевих бюджетів.

Координує діяльність учасників бюджетного процесу на всіх його етапах.

Сприяє організації подання на розгляд і затвердження районною радою звітів про виконання районного бюджету в термін визначений чинним законодавством.

Взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями у сфері охорони навколишнього природного середовища, водокористування, поводження з відходами та атмосферного повітря, розвитку мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду, лісових відносин, мисливського господарства та полювання на території району.

Сприяє формуванню екологічної мережі району, збору інформації та підготовці аналітичних довідок про стан навколишнього середовища району з метою оперативного реагування на проблемні питання та загрози.

Відповідно до чинного законодавства сприяє організації роботи з контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.

Сприяє у здійсненні розробки пропозицій щодо фінансово-економічного обгрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету; на пропозиції органів місцевого самоврядування сприяє у формуванні обсягів продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування.

Сприяє вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції, забезпечення охорони прав винахідників і раціоналізаторів.

Здійснює контроль за забезпеченням виконання зобов’язань за міжнародними договорами України на відповідній території.

Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, незалежно від форм власності; розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції на експорт;

Сприяє забезпеченню реалізації державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю; соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісного проведення атестації робочих місць; сприяє зайнятості населення на рівні регіону.

Координує роботу, пов’язану із забезпеченням проведення згідно з законом громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.

Сприяє забезпеченню додержання законодавства про пільги.

Вживає заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян у частині соціального захисту, соціального розвитку району.

Відповідає за виконання в районі заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків, організовує у межах своїх повноважень роботу відповідних органів виконавчої влади стосовно забезпечення надання жінкам та чоловікам рівних прав та можливостей у політичному, економічному, культурному та соціальному житті суспільства.

Координує роботу відповідних органів виконавчої влади, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо соціально-побутового і медичного обслуговування біженців та депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання.

Координує забезпечення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, що функціонують у межах району.

Координує підготовку матеріалів і пропозицій голові райдержадміністрації щодо фактів порушення виконавчими комітетами міських, селищних рад Конституції України, Законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної і районної рад, розпоряджень обласної і районної державної адміністрації, інших актів законодавчої і виконавчої влади, а також невиконання міськими, селищними, сільськими головами, виконавчими комітетами повноважень, делегованих їм державою.

Здійснює керівництво:

- управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;

- управлінням внутрішнього аудиту, економіки, агропромислового розвитку та екології райдержадміністрації;

- фінансовим управлінням райдержадміністрації;

- управлінням забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади райдержадміністрації.

Організовує роботу комісій відповідно до закріплених структурних підрозділів райдержадміністрації та напрямків роботи.

Забезпечує взаємодію з:

- Дрогобицьким управлінням ГУ ДФС у Львівській області,

- Дрогобицьким управлінням Державної казначейської служби України Львівської області.

- районною асоціацією інвалідів,

- районним комітетом Червоного Хреста,

- відділеннями банків.

- Дрогобицьким відділом державної виконавчої служби у Дрогобицькому районі Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів);

- державною установою “Дрогобицька виправна колонія № 40”.

- підприємствами торгівлі та побуту,

- Відділом обслуговування громадян №2 (сервісний центр) Управління обслуговування громадян Головного Пенсійного фонду України у Львівській області,

- Дрогобицьким міськрайонним центром зайнятості,

- Дрогобицьким відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області,

- Дрогобицьким міським відділом Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області;

- посадовими особами з охорони навколишнього природного середовища,

- Держекоінспекцією у Львівській області, компетенція, яких поширюється на територію району,

- державним підприємством “Дрогобицьке лісове господарство”,

- державним підприємством “Самбірське лісове господарство”,

- сільськогосподарським підприємством усіх форм власності,

- обслуговуючими та агросервісними підприємствами і організаціями АПК,

- відділеннями благодійної організації «Львівська аграрна дорадча служба»,

- Дрогобицьким дочірнім лісогосподарським підприємством “Галсільліс”,

- Дрогобицьким управлінням водного господарства.

- районною асоціацією фермерів,

- товариствами мисливців і рибалок, садівників та городників.

Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.