Відділ з питань оборонної роботи

пн.-чт.: 9:00 - 18:00, пт.: 9:00 - 17:00

Обідня перерва: 13:00 - 14:00

Вихідний: сб., нд.

Відділ з питань оборонної роботи

Керівник:
Антоник Ігор Дмитрович

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань оборонної роботи

Дрогобицької районної військової адміністрації

І. Загальні положення

1.1. Відділ з питань оборонної роботи Дрогобицької районної військової адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної військової адміністрації, без статусу юридичної особи публічного права, який утворюється начальником районної військової адміністрації, входить до її складу і забезпечує виконання покладених на нього завдань на території району.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, міжнародними договорами України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями начальників обласної та районної військових адміністрацій, цим Положенням.

1.3. Відділ підпорядковується начальнику районної військової адміністрації та заступнику начальника районної військової адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.4.Положення про Відділ, його структура і чисельність затверджуються розпорядженням голови районної військової адміністрації.

1.5. Права та обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються його начальником.

1.6. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції взаємодіє зі структурними підрозділами районної військової адміністрації та її апарату, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, виконавчими комітетами місцевих рад об’єднаних територіальних громад.

ІІ. Основні завдання і функції відділу

2.1. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері оборонної роботи.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. забезпечує втілення в життя державної політики з питань оборонної, підготовки і призову громадян на строкову військову службу;

2.2.2. сприяє підготовці молоді до військової служби, їх приписці до призовної дільниці, проведенні призову на строкову військову й альтернативну (не військову) службу;

2.2.3. здійснює контроль за виконанням законів України та інших нормативно-правових актів з питань військового обов’язку, оборонної роботи посадовими особами та іншими громадянами, підприємствами, організаціями, установами;

2.2.4. координує роботу і здійснює контроль за якістю підготовки молоді для проходження строкової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, своєчасним і організованим проведенням призову громадян на військову службу;

2.2.5. взаємодіє з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки щодо військово-облікової роботи та бронювання військовозобов’язаних громадян;

2.2.6.координує роботу по забезпеченню постійної готовності органів управління та залученню сил і засобів при введенні надзвичайного стану та в особливий період;

2.2.7. бере участь у заходах з підготовки та ведення територіальної оборони в районі;

2.2.8. бере участь у підготовці та опрацюванні проєктів розпоряджень і доручень начальника районної військової адміністрації, рішень колегії районної військової адміністрації з питань оборонної роботи;

2.2.9. розглядає скарги і заяви громадян, пов’язані із допризовною роботою, соціальним захистом військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців служби за контрактом, звільнених у запас та членів їх сімей.

ІІІ. Права відділу

3.1. Відділ має право:

3.1.1.одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів районної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і підпорядкування, та їх посадових осіб, інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.1.2.залучати в установленому порядку експертів, консультантів для опрацювання питань з оборонної роботи, а також спеціалістів інших структурних підрозділів для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.1.3. надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам районної військової адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності і підпорядкування, їх особам з питань діяльності відділу;

3.1.4. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної військової адміністрації з питань оборонної роботи;

3.1.5. користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

3.1.6. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань діяльності відділу;3.1.6. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань діяльності відділу;

3.1.7. заслуховувати інформацію посадових осіб структурних підрозділів військової адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань та заходів у сфері оборонної роботи.

ІV. Інше

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади згідно чинного законодавства.

4.2. Начальник відділу:

4.2.1. здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

4.2.2. подає на затвердження начальнику районної військової адміністрації положення про відділ;

4.2.3. планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної військової адміністрації;

4.2.4. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

4.2.5. звітує перед начальником районної військової адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

4.2.6. може входити до складу колегії відповідної районної військової адміністрації;

4.2.7. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

4.2.8. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної військової адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної військової адміністрації;

4.2.9. подає керівнику апарату районної військової адміністрації пропозиції щодо заохочення працівників відділу та притягнення до дисциплінарної відповідальності згідно чинного законодавства, пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису районної військової адміністрації;

4.2.10. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

4.2.11. забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

4.2.12. здійснює інші повноваження, визначені законом.

  • начальник відділу - Антоник Ігор Дмитрович
  • головний спеціаліст - Віткович Наталія Йосипівна
  • головний спеціаліст - Качмар Андрій Михайлович

Документи

Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.