Відділ фінансів

пн.-чт.: 9:00 - 18:00, пт.: 9:00 - 17:00

Обідня перерва: 13:00 - 14:00

Вихідний: сб., нд.

Відділ фінансів

Керівник:
т.в.о. Шпак Іванна Зеновіївна

     ПОЛОЖЕННЯ

  про відділ фінансів

Дрогобицької районної державної адміністрації

1. Відділ фінансів Дрогобицької районної державної адміністрації (далі – відділ фінансів) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2.Відділ фінансів підпорядкований голові районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації.

3. Відділ фінансів у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, а також положенням про відділ.

4. Відділ фінансів та його статус, як юридичної особи публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки публічного права, визначається головою райдержадміністрації.

5. Основними завданнями відділу фінансів є:

5.1.забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

5.2.складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд районній державній адміністрації;

5.3.підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

5.4.розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

5.5.здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

6. Відділ фінансів відповідно до покладених на нього завдань:

6.1. розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

6.2. визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

6.3. проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

6.4. приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації;

6.5. бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання районного бюджету;

6.6. організовує роботу, пов’язану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва райдержадміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами райдержадміністрації матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

6.7. забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

6.8. здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів відповідного місцевого бюджету;

6.9. організовує виконання районного бюджету. Разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

6.10. складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених відповідним місцевим бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня;

6.11. здійснює у встановленому порядку організацію та управління виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

6.12. проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

6.13. розглядає баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані територіальним органам Державної казначейської служби;

6.14. проводить разом з органом державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до районного бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження на території району місцевих податків, зборів, а також пільг;

6.15. проводить на базі статистичної і фінансової звітності і прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

6.16. здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління районній державній адміністрації, а також заходів, пов’язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля, та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;

6.17. перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

6.18. розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

6.19. забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників відділу фінансів;

6.20. готує і подає відповідній місцевій раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини відповідного місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього місцевого бюджету;

6.21. затверджує паспорти бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

6.22. здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з державним бюджетом і обласним бюджетами, бюджетами міст обласного значення;

6.23. перевіряє правильність, складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

6.24. погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації;

6.25. здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до відповідного місцевого бюджету;

6.26. розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

6.27. інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подання річного та квартального звіту про виконання районного бюджету;

6.28. розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

6.29. приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2 - 5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема: зупинення операцій з бюджетними коштами; призупинення бюджетних асигнувань; зменшення бюджетних асигнувань; повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету; безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

6.30. розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

6.31. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

6.32. бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Дрогобицької районної ради;

6.33. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

6.34. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

6.35. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

6.36. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

6.37. здійснює повноваження, делеговані Дрогобицькою районною радою;

6.38. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

6.39. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

6.40. забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

6.41. забезпечує захист персональних даних;

6.42. здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

7. Відділ фінансів для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

7.1. в установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для складання проекту районного бюджету та аналізу його виконання;

7.2. в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупинити бюджетні асигнування відповідно до ст.117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України;

7.3. залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян ( за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

7.4. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

8. Відділ фінансів під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, органами державної податкової служби, територіальними органами Державної казначейської служби з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Відділ фінансів очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з директором департаменту фінансів Львівської облдержадміністрації в установленому порядку.

10.Начальник відділу фінансів:

10.1. здійснює керівництво відділом фінансів, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі фінансів;

10.2. подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про відділ фінансів;

10.3. затверджує посадові інструкції працівників відділу фінансів та розподіляє обов’язки між ними;

10.4. планує роботу відділу фінансів, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;

10.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу фінансів;

10.6. може входити до складу колегії районної держадміністрації;

10.7. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу фінансів, та розробляє проекти відповідних рішень;

10.8. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10.9. представляє інтереси відділу фінансів у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з департаментом фінансів Львівської облдержадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації;

10.10. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

10.11. подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

10.12. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу фінансів;

10.13. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу фінансів;

10.14 здійснює повноваження керівника державної служби у відділі фінансів:

10.14.1 організовує планування роботи з персоналом відділу фінансів, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону “Про державну службу”;

10.14.2 забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

10.14.3 забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

10.14.4 здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших законів України.

10.15 призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на посади державної служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;

10.16 укладає та розриває контракти про проходження державної служби відповідно до пункту 3 частини другої статті 34 Закону України «Про державну службу» у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

10.17 присвоює ранги державним службовцям відділу фінансів, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;

10.18 забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців відділу фінансів;

10.19 здійснює планування навчання персоналу відділу фінансів з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до Закону України «Про державну службу»;

10.20 здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в відділі фінансів та умов контрактів про проходження державної служби (у разі укладення);

10.21 розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В»;

10.22 приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В»;

10.23 виконує функції роботодавця стосовно працівників відділу фінансів, які не є державними службовцями;

10.24 створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

11. Накази начальника відділу фінансів , що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінфіну, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу фінансів визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис відділу фінансів затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу фінансів районної державної адміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 ( зі змінами і доповненнями).

14. Місце провадження діяльності здійснювати за адресою:

- вул. 22 Січня,41, м.Дрогобич Львівської області.

Завізував:

Т.в.о. начальника відділу фінансів

Дрогобицької райдержадміністрації Іванна ШПАК

Підпорядковується:

Першому заступнику голови Дрогобицької районної державної адміністрації


Працівників в підрозділі - 5 / 6

  • начальник відділу - 
  • головний спеціаліст - Шпак Іваннав Зеновіївна
  • головний спеціаліст - Михайлів Мирослава Миколаївна
  • головний спеціаліст - головний бухгалтер - Околічна Тетяна Євгенівна

Сектор бюджетного планування - 2/ 2

  • завідувач сектору - Петрицин Оксана Миколаївна
  • головний спеціаліст сектору - Поточняк Оксана Богданівна

Документи

Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.