Сектор з питань  державної реєстрації

пн.-чт.: 9:00 - 18:00, пт.: 9:00 - 17:00

Обідня перерва: 13:00 - 14:00

Вихідний: сб., нд.

Сектор з питань державної реєстрації

Керівник:
Якимчук Ярослав Богданович

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор державної реєстрації

Дрогобицької районної державної адміністрації

1. Сектор з питань державної реєстрації Дрогобицької районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом Дрогобицької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації.

2. Сектор підпорядкований голові та заступнику голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів районної та обласної державних адміністрацій, наказами начальників департаментів і управлінь обласної державної адміністрації з питань, що входять до компетенції сектору, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.

З питань організації і методики ведення роботи у сфері державної реєстрації сектор враховує рекомендації Міністерства юстиції України.

4. Основними завданнями сектору є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5. Сектор, відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції;

4) забезпечує захист персональних даних;

5) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених завдань;

6) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

7) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках;

8) розглядає звернення громадян та запити установ і організацій, що належать до компетенції сектору;

9) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

10) забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

11) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

12) приймає участь у навчальних заходах з підвищення кваліфікації державних реєстраторів;

13) забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

14) забезпечує ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

15) надає інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майнота їх обтяжень відповідно до законодавства;

16) забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до законодавства;

17) здійснює формування, ведення та зберігання реєстраційних справ відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

18) здійснює прийом документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

19) забезпечує проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

20) здійснює формування, ведення та зберігання реєстраційних справ відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

21) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

22) надає інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;

23) забезпечує ведення та зберігання реєстраційних справ, які сформовані сектором під час проведення державної реєстрації прав, у тому числі переданих державними реєстраторами, які не перебувають у трудових відносинах з Дрогобицької районною державною адміністрацією, нотаріусами або його помічниками та проводять державну реєстрацію прав;

24) здійснює інші повноваження, передбачені Законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами.

Покладання на сектор завдань, що не належать до його компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації, не допускається.

Неправомірне втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність сектору, пов’язану з проведенням державної реєстрації, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

6.Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) користуватися в установленому порядку інформаційними базами районної державної адміністрації, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

3) брати участь в нарадах, семінарах та конференції з питань, що належать до його компетенції;

4) на належне матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на сектор функцій та завдань.

7. Сектор очолює завідувач сектору - державний реєстратор прав на нерухоме майно (далі – завідувач сектору), який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

Державний реєстратор сектору призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

На посаду завідувача сектора, державного реєстратора сектору призначаються громадяни України, які відповідають вимогам Закону України «Про державну службу» та вимогам, встановленим Міністерством юстиції України.

8. Завідувач сектору:

1) організовує та контролює виконання у секторі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Дрогобицької районної державної адміністрації;

2) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

3) представляє сектор у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

4) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;

5) затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

6) планує роботу сектору;

7) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

8) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

12) здійснює інші повноваження визначені чинним законодавством.

9. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

11. Штатний розпис та кошторис сектору, в межах визначеної граничної чисельності та бюджетних призначень, затверджує голова районної державної адміністрації.

Підпорядковується:

Заступнику голови Дрогобицької районної державної адміністрації


Працівників в підрозділі - 1 / 2

  • завідувач сектору - державний реєстратор речових прав на нерухоме майно - Якимчук Ярослав Богданович
  • державний реєстратор

Документи

Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.