Закликаємо дотримуватись законодавства при проведенні конкурсів на посади керівників закладів ЗСО!

Закликаємо дотримуватись законодавства при проведенні конкурсів на посади керівників закладів ЗСО!

Сьогодні, 3 червня відбулось засідання конкурсної комісії відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти Дрогобицької міської територіальної громади, в якому також взяли участь представники райдержадміністрації.

Ознайомившись незадовго до проведення даного засідання із відповідними документами, а саме Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників закладів освіти Дрогобицької міської територіальної громади, затвердженим рішенням Дрогобицької міської ради від 22.04.2021 року №288 (надалі – Положення), наказом відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради Львівської області від 28.05.2021 року №01-2/110 «Про затвердження складу конкурсної комісії відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти Дрогобицької міської територіальної громади» (надалі – Наказ), оголошенням про порядок проведення конкурсу, було виявлено низку значних порушень, які унеможливлюють подальшу належну роботу конкурсної комісії як такої, та можуть слугувати кричущими підставами для подальшого звернення кандидатів на посади до суду.

Відповідно, представниками райдержадміністрації, як членами цієї комісії, було зазначено під час засідання комісії про наступні порушення.

Так, п.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про повну загальну середню освіту» визначено, що засновник закладу загальної середньої освіти (далі — засновник) — орган державної влади від імені держави, відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична та/або юридична особа, рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад загальної середньої освіти або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків засновника.

Частиною 3 статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту» встановлено, що оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті засновника та на офіційному веб-сайті закладу освіти (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:

— найменування і місцезнаходження закладу освіти;

— найменування посади та умови оплати праці;

— кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до цього Закону;

— вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;

— дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

— прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

Водночас, в оголошенні про проведення конкурсу, розміщеному на офіційному веб-сайті Дрогобицької міської ради, відсутні обов’язкові для оприлюднення дані, а саме: умови оплати праці; дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс, що суперечить ч. 3 ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Частиною 4 ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту» імперативно встановлено, що для проведення конкурсу засновник формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:

— засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

— інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

Вимоги до членів конкурсної комісії та порядок її формування визначаються положенням про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

Так, формування та затвердження конкурсної комісії відноситься виключно до компетенції засновника, тобто Дрогобицької міської ради. Водночас, всупереч цьому склад комісії затверджено Наказом відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради. При цьому, склад затвердженої комісії суперечить ч. 4 ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту» як щодо представників, кількісного складу так і дотримання паритетних засад. Згідно Наказу визначено 16 осіб, при чому три позиції із них не персоніфіковані (староста територіальної громади, на території якої функціонує заклад освіти; представник органу самоорганізації населення, на території дії якого функціонує заклад освіти; голова батьківського комітету закладу освіти). Тобто визначити хто саме буде членом комісії, скільки членів буде всього, чи буде дотримано принцип паритетності в такому випадку, ким будуть підписуватись відповідні протоколи тощо не вбачається можливим.

Крім цього, Закон встановив, що до складу комісії на паритетних засадах входять представники, зокрема, засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи). Листом Міністерства освіти і науки України ввід 20.05.2020 року №1/9-264 (який був оприлюднений також на офіційному веб-сайті Дрогобицької міської ради в статті «Щодо окремих питань з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників закладів освіти») наголошено, що представниками засновника для комунального закладу загальної середньої освіти є депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи).

Водночас, в затвердженому складі комісії є як представники відділу освіти засновника, так і старости, так і інші посадові особи місцевого самоврядування, що порушує принцип паритетних засад та прямо суперечить ч. 4 ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Згідно ч. 7 ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту» засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

В той же час, жодних відомостей про виконання цього обов’язку немає. Такий етап конкурсу не передбачений в оголошенні про проведення конкурсу.

У відповідності до ч. 8 ст. 39 цього Закону конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема цього Закону, Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

— перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

— публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії їх оцінювання визначаються у положенні про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному вебсайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

Однак, в Положенні і не згадується про проведення ситуаційного завдання, відповідно не затверджено зразка ситуаційного завдання, не визначено форми перевірки знання законодавства, не визначено також критерії оцінювання згаданих завдань, що унеможливлює проведення членами комісії чіткого та вірного оцінювання кандидатів, а відтак і належного визначення переможця конкурсу.

Також Положенням передбачено, що відеофіксація конкурсного відбору проводиться за можливості, тоді як Законом встановлено обов’язок проведення такої відеофіксації та за можливості відео трансляції.

Враховуючи викладене, рекомендуємо Дрогобицькій міській раді привести у відповідність до чинного законодавства України вказані документи з метою виправлення порушень шляхом прийняття рішення щодо:

— внесення змін до Порядку із урахуванням перелічених порушень;

— затвердження складу конкурсної комісії із дотриманням вимог ч. 4 ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Територіальним громадам, розташованим на території Дрогобицького району, наголошуємо на необхідності проаналізувати викладене та врахувати вимоги Закону України «Про повну загальну середню освіту» при прийнятті власних рішень.
Офіційний телеграм-канал
Дрогобицької районної військової адміністрації
21:50