Відділ культури та туризму управління гуманітарної політики Дрогобицької РДА

пн.-чт.: 9:00 - 18:00, пт.: 9:00 - 17:00

Обідня перерва: 13:00 - 14:00

Вихідний: сб., нд.

Відділ культури та туризму управління гуманітарної політики Дрогобицької РДА

Керівник:
Керівник

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури та туризму

Дрогобицької районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1.1. Управління гуманітарної політики (далі – управління) є структурним підрозділом Дрогобицької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації та в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.2. У своїй діяльності управління керується Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України та інших центральних органів виконавчої влади, міжнародними договорами України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

2. Основні завдання

2.1. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у галузях охорони здоров’я, культури, туризму, молоді та спорту на території Дрогобицького району, а також тісна взаємодія з територіальними громадами району.

2.2. Організація виконання норм Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства культури та інформаційної політики України,Міністерства молоді та спорту України, департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації,управління молоді та спорту Львівської обласної державної адміністрації, департаменту міжнародн технічної допомоги та міжнародного співробітництва, управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень районної ради.

2.3. Забезпечення виконання актів законодавства у галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, додержання нормативів професійної діяльності, стандартів медичного обслуговування і технологій у галузі охорони здоров’я.

2.4. Здійснює разом з керівниками комунальних підприємств галузі охорони здоров’я та територіальних громад загальний контроль за охороною здоров'я на території району і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці громадян, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб.

2.5. Забезпечує: реалізацію державної політики у сфері культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, туризму та захисту прав національних меншин, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних та туристичних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, участі у формуванні та реалізації державної політики у галузі спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва.

2.6. Сприяння у межах компетенції відродженню та розвитку культури української нації, культурної самобутності корінного народу і національних меншин району, усіх видів мистецтва, аматорської творчості, осередків традиційної культури, народних художніх промислів та нематеріальної культурної спадщини, туристичній діяльності в регіоні, захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного продукту; загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту.

2.7. Забезпечує реалізацію на території Дрогобицького району державної політики з питань фізичної культури та спорту, виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті.

2.8. Координує діяльність органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно культури, туризму, охорони здоров’я, молоді, фізичної культури та спорту, сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні, сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

2.9. Сприяє організації і проведенню фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя, сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та дефолімпійського руху, сприяння міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури та спорту.

2.10. Готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан діяльності та розвиток підвідомчих галузей, що належать до його компетенції.

2.11. Готує пропозиції до проєктів державних цільових, галузевих та регіональних програм вдосконалення охорони здоров’я, культури та туризму, молоді та спорту на території Дрогобицького району.

2.12. Розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення стану охорони здоров’я, культури та туризму, молоді та спорту на території Дрогобицького району.

2.13. Проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції.

2.14. Сприяє залученню коштів територіальних громад, підприємств, установ та організацій для підтримки розвитку охорони здоров’я, культури та туризму, молоді та спорту на території Дрогобицького району.

2.15. Вносить пропозиції до проєкту районного бюджету.

2.16. Розробляє проєкти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку.

2.17. Бере участь у межах компетенції у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

2.18. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації.

2.19. Бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

2.20. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

2.21. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу.

2.22. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

2.23. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

2.24. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

2.25. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

2.26. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

2.27. Забезпечує захист персональних даних.

2.28. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

3.Управління має право

3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

3.3. Укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3.4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції управління.

3.5. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами, організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру.

3.6. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції управління.

3.7. За дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проєктів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку культурного, наукового та молодіжного потенціалу, стану охорони здоров’я району.

3.8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

Має право здійснювати в установленому порядку контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.

3.9. Отримувати у встановленому законом порядку від посадових осіб документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.10. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

3.11. Брати участь у засіданнях, нарадах інших дорадчих і колегіальних органів.

3.12. Організовувати випуск видань інформаційного і науково-методичного характеру.

3.13. Організовувати науково-методичну роботу, забезпечувати професійний розвиток працівників відповідних галузей.

3.14. Залучати працівників органів влади та місцевого самоврядування для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.

3.15. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

3.16. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права громадян та порушують Закони України.

3.17. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення управління прийняті у межах його повноважень.

3.18. Здійснювати державні закупівлі (товарів, робіт, послуг) відповідно до чинного законодавства України.

3.19. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

4. Структура та організація роботи

4.1. Керівництво управлінням:

4.1.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

4.1.2. На період відсутності начальника управління його обов'язки покладаються на іншу особу в установленому порядку.

4.1.3. На посаду начальника управління призначається особа, яка вільно володіє державною мовою, має вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом, на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років.

4.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

4.2.1. Відділ культури та туризму;

4.2.2. Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я;

4.3. Начальник управління:

4.3.1. Видає накази організаційно-розпорядчого характеру та організовує контроль за їх виконанням.

4.3.2. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

4.3.3.Визначає структуру управління, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції (функціональні обов'язки) працівників управління, планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації, вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

4.3.4. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів управління.

4.3.5. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію з іншими органами виконавчої влади.

4.3.6 Призначає та звільняє у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців,заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності.

Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань з реалізації державної політики у відповідних сферах та згідно затверджених планів роботи.

4.3.7. Представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

Подає на затвердження голови райдержадміністрації проєкти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників, розпоряджається коштами у межах затвердженого районною державною адміністрацією кошторису управління.

Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.

Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

4.3.8. Укладає договори, видає довіреності.

4.3.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

5. Компетенція управління

До компетенції управління належать такі повноваження:

5.1. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами повноважень.

5.2. Підготовка і подання на розгляд районної ради програм підтримки функціонування закладів у сферах: охорони здоров’я, культури та туризму, молоді та спорту.

5.3. Підготовка проєктів рішень районної ради, розпоряджень голови райдержадміністрації, візування проєктів актів відповідно до компетенції.

5.4. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організаційнезалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт, охорону та утримання об’єктів культурної спадщини та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.

5.5. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на проведення спільних культурно-масових та інших заходів районного значення та на підтримку функціонування управління.

5.6. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями.

5.7. Розробка та впровадження організаційно-функціональних заходів для реалізації єдиної політики в галузі охорони здоров’я, культури та туризму, молоді та спорту, визначеної законодавством України.

5.8. Здійснення державного контролюКонституцією і законами України на території Дрогобицького району за:

5.8.1. Охороною пам’яток історії та культури;

5.8.2. Додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів, додержанням правил благоустрою на територіях відповідних закладів за галузями: охорони здоров’я, культури, туризму,спорту;

5.8.3. Додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту.

5.9. Здійснення контролю у межах наданих повноважень за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у закладах охорони здоров’я, культури, туризму та спорту, які знаходяться на території Дрогобицького району.

5.10. Підготовка та надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо укладання договорів з іноземними партнерами на виконання робіт та надання послуг у сфері охорони здоров’я, культури та туризму, молоді та спорту.

5.11. Забезпечення співпраці з міжнародними організаціями, асоціаціями з метою обміну досвідом, участь у міжнародних програмах та проектах.

5.12. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, розпоряджень голови Дрогобицької районної державної адміністрації та рішень районної ради.

5.13. В управлінні для виконання покладених на нього завдань можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, персональний склад та положення про які затверджує начальник управління.

6. Фінансування та матеріально-технічнезабезпечення діяльності управління

6.1. Фінансове забезпечення управління здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел не заборонених законодавством України.

6.2. Управління володіє і користується майном, яке знаходиться на його балансі.

6.3. Працівники управління та відділів є посадовими особами органів виконавчої влади, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про державну службу» та іншими законодавчими актами.

7. Заключні положення

7.1. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

7.2. Повне найменування управління: управління гуманітарної політики Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області.

Юридична адреса управління: м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 37, 82100

Підпорядковується:

Заступнику голови Дрогобицької районної державної адміністрації


Працівників в підрозділі - 1 / 3


  • начальник відділу -
  • провідний спеціаліст - 
  • головний спеціаліст - Хом'як Леся Миронівна

Документи

Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.