Відділ економіки, інвестиційної діяльності, агропромислового розвитку та екології

пн.-чт.: 9:00 - 18:00, пт.: 9:00 - 17:00

Обідня перерва: 13:00 - 14:00

Вихідний: сб., нд.

Відділ економіки, інвестиційної діяльності, агропромислового розвитку та екології

Керівник:
Кебза Зеновій Михайлович

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економіки, інвестиційної діяльності, агропромислового розвитку та екології

Дрогобицької районної державної адміністрації

1. Відділ економіки, інвестиційної діяльності, агропромислового розвитку та екології Дрогобицької районної державної адміністрації (надалі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Дрогобицького району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2.Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків, а також підзвітний Департаменту економічної політики, Департаменту агропромислового розвитку, Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.

3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

4.Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації на території Дрогобицького району:

-державної політики економічного і соціального розвитку;

-державної цінової політики;

-державної промислової політики;

-державної політики у сфері інвестиційної діяльності;

-державної політики з питань розвитку підприємництва;

-державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

- державної політики спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

- державної політики з питань екології.

5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан та тенденції економічного і соціального розвитку району, секторів та галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць, розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку та реформування економіки, ураховуючи принципи сталого розвитку;

3) здійснює державне прогнозування економічного і соціального розвитку району та підготовку відповідних планів і програм;

4) готує пропозиції щодо переліку проблемних питань району вирішення яких вимагає допомоги обласних та центральних органів влади;

5) здійснює узагальнення інформаційних матеріалів про хід виконання в районі указів та доручень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України з питань соціально-економічного розвитку району;

6) готує спрямовані на виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розвитку і реформування економіки району та вживає заходів для їх реалізації;

7) проводить аналіз показників функціонування і розвитку промислових підприємств району;

8) забезпечує в межах своїх повноважень ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

9) здійснює координацію роботи, пов’язаної з розробленням і виконанням державних, галузевих і районних програм, веде їх облік;

10) формує і подає в обласну державну адміністрацію перелік державних, обласних цільових програм, які передбачається виконати у зазначеному періоді з використанням бюджетних коштів;

11) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

12) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації;

13) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

14) готує звіти головирайонної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

15) готує спільно із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

16) бере участь у межах своїх повноважень у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

17) проводить формування та реалізацію державної регуляторної політики, державної політики щодо підтримки розвитку підприємництва;

18) забезпечує реалізацію в районі державної політики щодо підтримки та розвитку інфраструктури малого та середнього бізнесу;

19) аналізує стан і тенденції розвитку малого та середнього бізнесу району,

бере участь у визначенні його пріоритетів;

20) вживає в межах своїх повноважень заходів до захисту прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності;

21) надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності;

22) організовує роботу щодо ведення Єдиного реєстру обліку об’єктів державної власності, органом управління яких є районна державнаадміністрація;

23) взаємодіє з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері забезпечення державного регулювання оптової, внутрішньої і зовнішньої торгівлі,громадського харчування, готельного господарства та побутового обслуговування населення;

24) здійснює координацію діяльності суб’єктів господарювання у сфері торгівлі, громадського харчування, ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, ресторанного, побутового та готельного господарства;

25) сприяє проведенню виставок, ярмарків, конкурсів професійної майстерності;

26) спільно з державними контролюючими органами в межах своїх повноважень здійснює контроль за дотриманням норм чинного законодавства підприємствами торгівлі, громадського харчування, готельного господарства та побутового обслуговування населення всіх форм власності;

27) надає методичну, консультаційну і організаційну допомогу підприємствам торгівлі, громадського харчування, готельного господарства та побутового обслуговування населення всіх форм власності з питань, що належать до компетенції відділу;

28) опрацьовує разом із територіальними громадами перелік об’єктів, які пропонуються до включення у програму капітального будівництва об’єктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток району;

29) опрацьовує питання введення в дію пускових об’єктів району, подає керівництву районної державної адміністрації пропозиції щодо можливих джерел їх фінансування;

30) координує в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації у сфері інвестиційної політики, а також бере безпосередню участь у розробленні та реалізації інвестиційних проектів;

31) координує роботу з питань залучення інвестицій та супроводу реалізації інвестиційних проектів на території району;

32) формує позитивний інвестиційний імідж Дрогобицького району та сприяє підвищенню інвестиційного клімату району;

33) здійснює аналіз стану та перспектив інвестиційної політики району, вивчає проблемні питання залучення та збереження інвестицій, досліджує позитивний досвід реалізації інвестиційних проектів;

34) формує бази даних інвестиційних проектів та пропозицій;

35) координує, в межах своїх повноважень, співпрацю з потенційними інвесторами району;

36) забезпечує сталий розвиток сільськогосподарського виробництва та інфраструктури сільських територій регіону, сільського розвитку та державноїаграрної політики у сфері охорони та використання земель сільськогосподарського призначення;

37) сприяє розвитку малого підприємництва на селі, трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства;

38) вносить департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

39) готує пропозиції до проектів відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

40) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам зпитань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації;

41) здійснює організаційні заходи щодо дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

42) вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного

бюджету, спрямованих за бюджетними програмами та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

43) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації для прийняття рішень і впровадження

заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

44) здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;

45) забезпечує широке висвітлення досягнень у галузі сільського господарства, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах;

46) надає допомогу суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

47) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій в агропромисловий комплекс регіону;

48)взаємодія в межах своєї компетенції з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями у сфері охорони навколишнього природного середовища, водокористування, поводження з відходами та атмосферного повітря, розвитку мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду, лісових відносин, мисливського господарства та полювання на території району;

49) ініціює розробку місцевих екологічних програм;

50) консультує замовників природоохоронних заходів щодо порядку підготовки та подання запитів на фінансування природоохоронних заходів за кошти Державного та обласного природоохоронних фондів;

51) погоджує з органами місцевого самоврядування проекти створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

  • 52) координує роботу з винесення в натуру меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
  • 53) здійснює координацію та організацію робіт зі знищення борщівника Сосновського;
  • 54) координує роботу з підготовки запитів на фінансування заходів з берегоукріплення, руслоочисних та русло регулюючих робіт, захисту від шкідливої дії вод;

55) бере участь в обстеженнях;

56) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

57) розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян;

58) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

59) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

60) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

61) забезпечує у межах своїх повноважень виконання мобілізаційної підготовки цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

62) організовує в межах своїх повноважень роботу з укомплектування, зберігання,

обліку та використання архівних документів;

63) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

64) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботирайонної державної адміністрації;

4) користуватись системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органамиміністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та

узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. До складу відділу входить сектор економікита інвестиційної діяльності.

9.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з

посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня.

10. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в відділу;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) погоджує посадові інструкції працівників відділу;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед начальником районної державноїадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

12) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

13) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу.

Підпорядковується:

Першому заступнику голови Дрогобицької районної державної адміністрації


Працівників в підрозділі -  5/5


  • начальник відділу - Кебза Зеновій Михайлович 
  • головний спеціаліст -  Войтович Галина Ярославівна
  • головний спеціаліст -  Гиряк Надія Анатоліївна

Сектор економіки та інвестиційної діяльності відділу економіки, інвестиційної діяльності, агропромислового розвитку та екології:

  • завідувач сектору -  Раківська Оксана Романівна
  • головний спеціаліст - Данильченко Світлана Петрівна

Документи

Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.