Сектор з питань соціально-трудових відносин

пн.-чт.: 9:00 - 18:00, пт.: 9:00 - 17:00

Обідня перерва: 13:00 - 14:00

Вихідний: сб., нд.

Сектор з питань соціально-трудових відносин

Керівник:
Раківська Оксана Романівна

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань соціально-трудових відносин 

Дрогобицької районної державної адміністрації

1. Сектор з питань соціально-трудових відносин Дрогобицької районної державної адміністрації (надалі - сектор) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Дрогобицького району забезпечує виконання покладених на сектор завдань.

2.Сектор підпорядкований голові районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків, а також підзвітний Департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації.

3.Сектор у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної державної адміністрацій, а також цим Положенням.

4.Основними завданнями сектору є:

4.1. Забезпечення та реалізація в межах повноважень на території Дрогобицького району державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення, трудової міграції;

4.2. Здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог у сфері законодавства про працю, охорону праці та зайнятість населення;

4.3. Проведення інструктажів (вступного, повторного) з охорони праці для працівників райдержадміністрації.

5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

3) здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

4) здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців;

5) проводить аналіз стану справ та причин виникнення заборгованості і виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, вивчає результати діяльності підприємств, установ та організацій щодо розв’язання зазначених проблем;

6) проводить інформаційну роботу серед населення в частині роз’яснення положень трудового законодавства;

7) проводить роз’яснювальну роботи серед роботодавців щодо дотримання

ними вимог чинного податкового та трудового законодавства в частині використання найманої робочої сили та запобігання фактам неофіційних трудових відносин;

8) аналізує стан соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці;

9) бере участь у реалізації заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

10) забезпечує роботу районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення та районної комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

11) щорічно проводить аналіз невиробничого травматизму та вносить пропозиції по його попередженню;

12) надає методичну допомогу роботодавцям з охорони праці;

13) організовує навчання і перевірку знань з питань охорони праці;

14) здійснює відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах, установах та організаціях;

15) організовує в межах своїх повноважень роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

16) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

17) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи

районної державної адміністрації;

4) користуватись системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

7. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Структура сектору:

8.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня.

На посаду завідувача сектору призначається повнолітній громадянин України, який володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, та якому присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра та має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

8.2. Головний спеціаліст сектору призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

На посаду головного спеціаліста сектору призначається повнолітній громадянин України, який володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, та якому присвоєно ступінь вищої освіти не нижче бакалавра або молодшого бакалавра.

8.3. Посадові обов’язки завідувача сектору, головного спеціаліста визначаються посадовими інструкціями, які затверджує керівник апарату районної державної адміністрації.

9. Завідувач сектору:

9.1. Забезпечує своєчасність і повноту виконання завдань та обов'язків покладених на сектор;

9.2. Здійснює керівництво сектору, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

9.3. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;

9.4. Погоджує посадові інструкції працівників сектору;

9.5. Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації; 9.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору; 9.7. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи; 9.8. Представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації; 9.9. Забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 9.10. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

11. Штатний розпис сектору затверджує голова районної державної адміністрації. 

Підпорядковується:

Першому заступнику голови Дрогобицької районної державної адміністрації


Працівників в підрозділі - 2 / 2


  • завідувач сектору - Раківська Оксана Романівна
  • головний спеціаліст - Роскіп Марія Мирославівна

Документи

Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.