E-mail: v.yuryst@drohobych-rda.gov.ua

Телефон: (03244) 3 84 55 (вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора)

Адреса: 82100, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. 22 Січня, 37

пн.-чт.: 9:00 - 18:00, пт.: 9:00 - 17:00

Обідня перерва: 13:00 - 14:00

Вихідний: сб., нд.

Відділ правового забезпечення районної державної адміністрації

Керівник:
Дзерин Володимир Михайлович

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ правового забезпечення апарату

Дрогобицької районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення апарату Дрогобицької районної державної адміністрації (далі-відділ) є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації, утворюється головою місцевої держадміністрації з метою правового забезпечення діяльності райдержадміністрації.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», міжнародними договорами України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату райдержадміністрації, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами Мін'юсту.

1.3. Відділ підпорядковується голові райдержадміністрації та керівнику апарату райдержадміністрації.

1.4. Подання на підпис проектів розпоряджень голови райдержадміністрації без попереднього розгляду та погодження з відділом не допускається. 

ІІ. Завдання відділу

2.1.Основними завданнями відділу є:

організація правового забезпечення в райдержадміністрації, спрямованого на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів структурними підрозділами райдержадміністрації, її апаратом та посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів райдержадміністрації в судах.

ІІІ. Функції відділу

3.1.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідних сферах, правильного застосування законодавства в райдержадміністрації, у представленні інтересів райдержадміністрації в судах;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації нормативно-правового характеру з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

3) перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проекти розпоряджень, що подаються на підпис голови районної державної адміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

У разі невідповідності проекту розпорядження голови районної державної адміністрації чи його окремих положень вимогам законодавства готує зауваження та висновки відповідно до Регламенту Дрогобицької районної державної адміністрації;

4) перевіряє на відповідність законодавству проекти наказів керівника апарату районної державної адміністрації, погоджує (візує) їх;

5) проводить юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації нормативно-правового характеру, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5-1) проводить гендерно-правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації нормативно-правового характеру, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997;

5-2) проводить антидискримінаційну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації нормативно-правового характеру, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком до Порядку проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 61 “Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів”;

6) переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації проекти розпоряджень голови райдержадміністрації нормативно-правового характеру та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

7) інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до розпоряджень голови райдержадміністрації нормативно-правового характеру та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

8) вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання розпоряджень голови райдержадміністрації нормативно-правового характеру на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

9) разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови райдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

10) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них;

11) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

12) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

13) за дорученням голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації бере участь у аналізі матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрацією, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

14) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

15) здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голові райдержадміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності райдержадміністрації, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності відділу, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;

16) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;

17) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах;

18) розглядає звернення юридичних та фізичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу.

19) за дорученням керівництва райдержадміністрації виконує інші завдання та функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до Регламенту та цього Положення.

ІV. Права відділу

4.1. Відділ має право:

1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами райдержадміністрації;

2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на відділ завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб райдержадміністрації, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу відділу.

3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

4) інформувати голову райдержадміністрації, керівника апарату про покладення на відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами райдержадміністрації;

5) у разі виявлення невідповідності проєкту розпорядження голови райдержадміністрації чинному законодавству під час проведення його правової експертизи, подати письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання або про недопустимість його прийняття чи видання;

6) брати участь у нарадах та інших заходах з питань, що стосуються повноважень відділу, які проводяться райдержадміністрацією;

7) ініціювати перед головою райдержадміністрації, керівником апарату питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважений підрозділ завдань;

8) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

9) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

10) за дорученням керівника державної служби представляти райдержадміністрацію в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

4.2. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

V.Структура відділу

5.1. Відділ правового забезпечення діє у складі начальника відділу та двох головних спеціалістів.

5.2 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

На посаду начальника відділу призначається повнолітній громадянин України, який вільно володіє державною мовою та здобув ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра та має досвід роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

5.3. Головні спеціалісти відділу призначаються на посаду і звільняються з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

На посаду головних спеціалістів відділу призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули вищу юридичну освіту ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

5.3. Посадові обов’язки начальника відділу, головного спеціаліста визначаються посадовими інструкціями, які затверджує керівник апарату райдержадміністрації.

5.4. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої держадміністрації;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

5) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

6) може входити до складу колегії відповідної районної державної адміністрації;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації;

9) подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо заохочення працівників відділу та притягнення до дисциплінарної відповідальності згідно чинного законодавства, пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису райдержадміністрації;

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

11) забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

12) здійснює інші повноваження, визначені законом.

VI. Заключні положення.

6.1. Покладання на відділ обов'язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу не допускається.

6.2. Cтpyктypa і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджується головою райдержадміністрації в межах граничної чисельності відповідно до штатного розпису і кошторису витрат на апарат райдержадміністрації.

Підпорядковується:

Керівнику апарату Дрогобицької районної державної адміністрації


Працівників в підрозділі - 3 /4


  • начальник відділу - Дзерин Володимир Михайлович 
  • головний спеціаліст - Крамар Влас Орестович
  • головний спеціаліст -  Войтечко Єлізавета Олегівна
  • головний спеціаліст - Сурова Тетяна Тарасівна

Новини