Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Громадянське суспільство. Громадська рада » Положення про громадську раду при Дрогобицькій районній державній адміністрації

Положення про громадську раду при Дрогобицькій районній державній адміністрації

Автор: admin от 21-04-2013, 13:55
 (голосів: 0)

polozhennya.doc [45 Kb] (завантажень: 40)

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Голова Дрогобицької райдержадміністрації

 

 

                                       М.П.ВИННИЦЬКИЙ

 

 

СХВАЛЕНО

на засіданні громадської ради при Дрогобицькій райдержадміністрації

 

Протокол від 19 лютого 2013 р. №1

 

Голова громадської ради

 

                                        С.І.МАКАР

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при Дрогобицькій районній державній адміністрації 

 

1.Громадська рада при Дрогобицькій районній державній адміністрації (далі – громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю  за  діяльністю  органів  виконавчої влади району,  налагодження ефективної   взаємодії   зазначених   органів   з   громадськістю, врахування  громадської  думки  під  час  формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується  Конституцією  та законами України,  указами Президента України і постановами  Верховної  Ради  України, прийнятими  відповідно  до Конституції та законів України,  актами Кабінету Міністрів  України,  а  також  Положенням  про  громадську   раду, розробленим на основі Типового положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.

Положення про   громадську   раду   погоджується   з  районною державною адміністрацією та схвалюється на засіданні громадської ради.

3.Основними завданнями Громадської ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- здійснення громадського контролю за діяльністю районної державної адміністрації;

- сприяння врахуванню райдержадміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає райдержадміністрації пропозиції  до  орієнтовного  плану проведення консультацій з громадськістю,  а також щодо  проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує   та   подає   райдержадміністрації  пропозиції  щодо  організації консультацій з громадськістю;

3) подає райдержадміністрації   обов'язкові  для  розгляду  пропозиції  щодо підготовки  проектів нормативно-правових актів з питань формування та   реалізації державної   політики   у   відповідній    сфері, удосконалення роботи райдержадміністрації;

4) проводить    відповідно    до   законодавства   громадську  експертизу  та громадську  антикорупційну   експертизу   проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює   громадський  контроль  за  врахуванням  райдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості,  а  також  дотриманням  нею нормативно-правових актів,  спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов'язковому порядку  громадськість  про  свою діяльність,   прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  офіційному веб-сайті райдержадміністрації  та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає,  узагальнює  та  подає   райдержадміністрації   інформацію   про пропозиції  громадських  організацій  щодо  вирішення питань,  які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні  заходи  для  обговорення  актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.                                                                       

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи  ради  працівників  райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних  і  наукових  організацій,  підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників),  а також окремих фахівців;

3) організовувати   і   проводити   семінари,    конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати  в установленому порядку від райдержадміністрації,  органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати  від райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

 

Члени громадської ради мають право  доступу  в  установленому порядку до приміщень, в яких розміщена райдержадміністрація.

     6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських,  релігійних,  благодійних  організацій,   професійних спілок  та їх об'єднань,  творчих спілок,  асоціацій,  організацій роботодавців,  недержавних засобів  масової  інформації  та  інших не підприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства   України   (далі   -    інститути    громадянського суспільства).

     7. Склад  громадської  ради  формується  на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за  кандидатури,  які  добровільно заявили  про  бажання  брати  участь  у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської  ради  визначається  установчими зборами.

Термін повноважень складу громадської ради - два роки.

До складу  громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному   представнику   від   кожного   інституту   громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

     8. Громадська рада не пізніше, ніж за 60 календарних  днів  до  закінчення  її  повноважень,   утворює  ініціативну  робочу  групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

До складу ініціативної групи з підготовки  установчих  зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті,  які є членами діючої громадської ради,  та райдержадміністрації.

Ініціативна група на першому засіданні обирає голову та визначає особу, відповідальну за приймання заяв для участі в установчих зборах.

Не пізніше,   ніж   за   30  календарних  днів  до  проведення установчих зборів, райдержадміністрація  в  обов'язковому  порядку  оприлюднює  на своєму   офіційному   веб-сайті   та  в  інший  прийнятний  спосіб підготовлене  ініціативною  групою  повідомлення  про  дату,  час, місце,  порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах,  відомості про склад  ініціативної групи  та  прізвище,  ім'я,  електронну  адресу  та номер телефону відповідальної особи.

     Для участі  в  установчих  зборах   до   ініціативної   групи подається заява у довільній формі,  підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

     До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства,  якщо інше не передбачено його установчими документами,  про делегування представника для участі в установчих зборах,  посвідчене  печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка   делегованого   представника   інституту громадянського суспільства;

копії документів,  що  підтверджують  легалізацію   інституту громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10  календарних  днів  до  проведення  установчих   зборів приймання заяв для участі у них припиняється.  На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур  до  нового  складу  громадської ради та у разі потреби уточнює  місце  проведення  установчих  зборів,   про   що   райдержадміністрація повідомляє  на  своєму  офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів  з  числа  їх  учасників обирається    голова    зборів,    секретар,   лічильна   комісія, заслуховується інформація про  результати  діяльності  громадської ради,   що   діяла  при  райдержадміністрації до  проведення установчих зборів.

Протокол установчих зборів,  відомості про склад  громадської ради  райдержадміністрація оприлюднює  на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

9. Райдержадміністрація  затверджує  склад  громадської  ради  на   підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство  в  громадській  раді  припиняється  на підставі рішення громадської ради у разі:

систематичної відсутності  члена  громадської  ради   на   її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

повідомлення керівника  інституту громадянського суспільства, якщо  інше  не  передбачено  його  установчими  документами,   про відкликання  свого  представника  та  припинення  його  членства в громадській раді;

скасування державної  реєстрації   інституту   громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

неможливості члена  громадської  ради  брати  участь у роботі громадської ради за станом здоров'я,  визнання у судовому  порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

 подання членом громадської ради відповідної заяви.

     11. Громадську  раду  очолює голова,  який обирається з числа членів  ради  на  її   першому   засіданні   шляхом   рейтингового голосування.

Голова громадської  ради  має  заступників,  які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Головою громадської ради не може  бути  обрано  посадову  або службову особу органу державної влади.

12. Голова громадської ради:

організовує діяльність громадської ради;

скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від імені громадської ради;

представляє громадську  раду   у   відносинах   з   Кабінетом Міністрів  України,  центральними  і місцевими органами виконавчої влади,  об'єднаннями громадян,  органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у  раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

Питання про дострокове переобрання голови громадської ради може бути винесено на розгляд ради за ініціативою третини її членів. У цьому разі голова громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів Громадської ради.

13.Заступник (заступники) голови громадської ради обирається, як правило, на її першому засіданні з урахуванням пропозицій голови ради. Заступник (заступники) виконує функції, покладені на нього громадською радою та розпорядженням голови ради.

У випадку відсутності голови громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов'язки його повноваження виконує один із заступників голови громадської ради. У виняткових випадках громадська рада може покласти тимчасове виконання функцій голови на одного з її членів з одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.

14.Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу райдержадміністрації, на який покладено координацію роботи громадської ради.

Секретар громадської ради забезпечує ведення діловодства, налагодження стосунків з райдержадміністрацією та її підрозділами, вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи громадської ради та виконує інші функції за рішенням громадської ради.

15.Громадська рада з метою виконання своїх завдань та здійснення функцій формує план (основні напрямки) своєї діяльності на календарний рік, які затверджує одному з перших засідань з урахуванням пропозицій райдержадміністрації та інститутів громадянського суспільства.

16.Організація діяльності громадської ради визначається регламентом громадської ради, який приймається на одному з перших засідань громадської ради.

17. Основною  формою роботи громадської ради є засідання,  що проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові   засідання  громадської  ради  можуть  скликатися  за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання громадської  ради  є  правоможним,  якщо  на  ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях  громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник райдержадміністрації.

     За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

     18. Рішення    громадської    ради    приймається   відкритим голосуванням простою більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на засіданні.  У  разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

     Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер  і  є обов'язковими для розгляду райдержадміністрацію.

     Рішення райдержадміністрації,  прийняте за результатами розгляду пропозицій  громадської ради,  не пізніше ніж у десятиденний термін після  його прийняття  в  обов'язковому  порядку  доводиться  до відома членів громадської ради та  громадськості  шляхом  його  оприлюднення  на офіційному   веб-сайті   райдержадміністрації  та  в  інший  прийнятний  спосіб.

Інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

     19. Громадська  рада інформує райдержадміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення  в  обов'язковому  порядку  в  спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи,   план   роботи,   керівний  склад,  прийняті  рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

     20. Забезпечення секретаріату громадської  ради  приміщенням, засобами зв'язку,  створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює райдержадміністрація.

     21. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua