Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Регуляторні акти » Проект розпорядження голови райдержадміністрації

Проект розпорядження голови райдержадміністрації

Автор: admin2 от 25-11-2013, 15:39
 (голосів: 1)

Про затвердження Положення про 

Центр надання адміністративних

послуг Дрогобицької районної

державної адміністрації

 

 

Відповідно до статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 “Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”, з метою спрощення процедури надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання та фізичним особам:

 

1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Дрогобицької районної державної адміністрації (додається).

 

2. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації С.В.Рудницького.

 

 

 

Голова М.П.ВИННИЦЬКИЙ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної державної адміністрації

_____________ № _______

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Дрогобицької районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення.

1.1. Положення про Центр надання адміністративних послуг Дрогобицької районної державної адміністрації (далі – Положення) розроблено на виконання вимог та відповідно до законів України “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

1.2. Центр надання адміністративних послуг Дрогобицької районної державної адміністрації (далі – Центр) – це постійно діючий робочий орган Дрогобицької районної державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. Центр утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Дрогобицькій районній державній адміністрації.

Дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, є складовою частиною Центру, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру як постійно діючого робочого органу приймається головою Дрогобицької районної державної адміністрації.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про Центр.

1.5. Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у законах України “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

 

-2-

 

II. Центр надання адміністративних послуг.

1.Основними завданнями Центру є:

1.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

1.2. Спрощення процедур отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

1.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

1.4. Запобігання корупції, усунення посередництва під час надання адміністративних послуг;

1.5. Створення зручних умов для отримання адміністративних послуг;

1.6. Підвищення рівня поінформованості суб’єктів звернень про порядок надання адміністративних послуг.

2. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається Дрогобицькою районною державною адміністрацією та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. У Центрі за рішенням голови районної державної адміністрації також може здійснюватись прийняття звітів, декларацій та скарг , розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

4. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

5. Для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг у структурі Дрогобицької районної державної адміністрації утворено відповідний структурний підрозділ, на який покладається керівництво та відповідальність за організацію діяльності такого центру.

6. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

6.1. Здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

6.2. Організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

6.3. Координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

6.4. Організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

6.5. Сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6.6. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

 

 

 

 

-3-

 

6.7. Може здійснювати функції адміністратора;

6.8. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про Центр.

7. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

8. Режим роботи Центру: понеділок, середа, п’ятниця, субота - з 9.00 до 18.00 год., вівторок, четвер – з 9.00 до 20.00 год.

Графік прийому суб’єктів звернень адміністраторами Центру:

понеділок, середа, п’ятниця, субота - з 10.00 до 17.00 год., вівторок, четвер – з 10.00 до 20.00 год.

9. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного бюджету.

 

ІІІ. Адміністратор Центру.

1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи Дрогобицької районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

2. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Дрогобицької районної державної адміністрації.

3. Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі визначається Дрогобицькою районною державною адміністрацією.

4. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

5. Основними завданнями адміністратора є:

5.1.Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

5.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

5.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

5.4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

5.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

5.6. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.-4-6. Адміністратор має право:

6.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, у встановленому законом порядку.

6.2. Погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

6.3. Інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

6.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок із них, витягів із реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

6.5. Порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.7. Організація роботи Центру:

7.1. Прийом заяв та документів до них та видача результатів надання адміністративних послуг здійснюється виключно в Центрі надання адміністративних послуг адміністраторами.

7.2. Адміністративні послуги в рамках роботи Центру надаються згідно з затвердженими інформаційними картками.

7.3. У разі змін в законодавстві щодо порядку надання адміністративної послуги керівник суб’єкта надання адміністративної послуги інформує про такі зміни голову Дрогобицької районної державної адміністрації та вносить зміни у відповідні інформаційні картки.

7.4. У приміщенні Центру на доступному для огляду місці розміщується повна і вичерпна інформація про порядок отримання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності, режим роботи Центру, графік прийому в Центрі та перелік адміністративних послуг, які надаються Центром.

 

8. Робота з заявами та документами до них:

8.1 Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто суб’єктом звернення або уповноваженою ним особою.
Заява та документи, що додаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення
. У випадках передбаченими законодавством підпис заявника та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.
8.2.Адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника, та реєструє заяву і документи, що додаються до неї, в журналі обліку/реєстрації заяв.
8.3.
Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого негайно видається (направляється) заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.

 

 

-5-

 

8.4. Забороняється вимагати від заявника для одержання результату надання адміністративної послуги документи не передбачені законодавством.
8.5. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

8.6. Адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує адміністративну справу, у якій зберігаються копія заяви на отримання результату адміністративної послуги, опис документів, що додаються до неї (у тому числі копія документа, що підтверджує внесення плати за видачу документа, якщо така плата передбачена законом), а також копії документів, які є результатом надання адміністративної послуги або копії повідомлень суб’єктів надання адміністративних послуг про відмову у наданні адміністративної послуги.

8.7Адміністратор несе відповідальність за зберігання адміністративної справи згідно із законом.

8.8 Заява та документи, що додаються до неї, передаються
адміністратором
представникам суб’єктів надання адміністративних послуг у день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня у Центрі за принципом організаційної єдності.

8.9. Суб’єкти надання адміністративних послуг протягом часу, передбаченого відповідними законодавчими актами, з дня одержання від адміністратора заяви та документів, що додаються до неї оформлюють відповідний документ або письмове повідомлення суб’єкту звернення про відмову у наданні адміністративної послуги та передають протягом одного робочого дня відповідні документи.

У письмовому повідомленні про відмову у наданні адміністративної послуги зазначаються передбачені законом підстави для такої відмови.
8.10. Підставою для відмови суб’єктом надання адміністративної послуги у наданні адміністративної послуги є:

- подання замовником документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, не в повному обсязі;

- виявлення у документах, поданих замовником, недостовірних відомостей;

- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень, необхідних для надання адміністративної послуги;

- інші підстави, передбачені чинним законодавством.

8.11. Адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від суб’єкта надання адміністративних послуг відповідного документа (письмового повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги) повідомляє суб’єкта звернення про час та місце видачі результату надання адміністративної послуги.

Факт отримання результату надання адміністративної послуги засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення або уповноваженої ним особи при пред’явленні документа, що засвідчує його особу.

8.12. Адміністратор Центру за бажанням суб’єкта звернення може відправити результат надання адміністративної послуги засобами поштового зв'язку, якщо таке відправлення не суперечить законодавству України.

 

 

Заступник голови О.І.ФІЛІПЕНКО

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту розпорядження голови Дрогобицької райдержадміністрації

«Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Дрогобицької районної державної адміністрації»

Аналіз розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Назва регуляторного акта: проект розпорядження «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Дрогобицької районної державної адміністрації».

Регуляторний орган: Дрогобицька районна державна адміністрація.

Розробник документа: відділ економічного розвитку, інвестицій, торгівлі

та промисловості Дрогобицької районної державної адміністрації.

Відповідальна особа: державний адміністратор відділу економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Дрогобицької районної державної адміністрації.

Контактні телефони: 3-59-03, 3-84-26.

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв/клопотань/звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

З метою запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та забезпечення можливості отримання жителями Дрогобицького району усіх, або найбільш поширених адміністративних послуг, які надаються місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» буде створено Центр надання адміністративних послуг, як постійно діючий робочий орган Дрогобицької районної державної адміністрації.

У Центрі надання адміністративних послуг буде забезпечено організаційне поєднання в одному приміщені дозвільного центру, адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністраторів, державних адміністраторів, з метою дотримання та реалізації принципів «організаційної єдності» та «єдиного вікна» при організації надання встановленого переліку адміністративних послуг через адміністратора (державного адміністратора) шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

7 жовтня 2012 року набрав чинності Закон України «Про адміністративні послуги» (крім частини 8 статті 11 та пункту 1 частини першої статті 14, які набирають чинності з 01.01.2013 та пунктів 4-6 частини третьої статті 17, які набирають чинності з 01.01.2014). На виконання частини 10 статті 12 цього Закону постановою Кабінетом міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 затверджено Примірне положення про центр надання адміністративних послуг .

Таким чином, виникла необхідність розроблення відповідно до вимог чинного законодавства з питань надання адміністративних послуг Положення про Центр надання адміністративних послуг Дрогобицької районної державної адміністрації.

 2. Визначення цілей державного регулювання.

 Прийняття Дрогобицькою райдержадміністрацією розпорядження «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Дрогобицької районної державної адміністраці» врегулює нормативно-правовий простір у сфері надання адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг, а саме:

  • чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – Дрогобицької райдержадміністрації та її структурних підрозділів, посадових та службових осіб, територіальних (місцевих) органів центральних органів виконавчої влади, державних та комунальних підприємств, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг Дрогобицької райдержадміністрації;

  • забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом «єдиного вікна» у чітко визначені строки, в комфортних умовах, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями, з мінімальним витратами часу на очікування прийому адміністраторами (державними адміністраторами);

  • забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;

  • надасть можливість отримувати фахові консультації від експертів-консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру у визначений графіком їх роботи час;

  • мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

  • запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

  • удосконалить взаємодію управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, місцевих дозвільних органів, територіальних (місцевих) органів центральних органів виконавчої влади, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

Друга альтернатива – відмовитись від регулювання.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки суперечить діючому законодавству.

Виходом з даної ситуації є прийняття запропонованого акта.

Цей вихід є актуальним та адекватним ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання. 

4. Механізми, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

Механізмом розв'язання проблеми є  затвердження  Положення про Центр надання адміністративних послуг Дрогобицької районної державної адміністрації,  створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття регуляторного акту Центром надання адміністративних послуг будуть реалізовані повноваження, що надані йому Законом України «Про адміністративні послуги», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Відповідно до статей 13, 33, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись  постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»,  Центром надання адміністративних послуг райдержадміністрації буде забезпечуватись надання суб’єктам звернення (фізичним  та юридичним особам) адміністративних  послуг відповідно до переліку, який  визначається Дрогобицькою райдержадміністрацією.

Прийняття запропонованого регуляторного акта не буде порушувати законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб, оскільки відповідно до чинного законодавства надання адміністративних послуг -  результат здійснення владних повноважень  суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону. Проект розпорядження негативних чинників не має.

Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

 6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

Сфера дії

Витрати

ВигодиДержава

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг, через центри надання адміністративних послуг передбачається в межах видатків на утримання органів, що прийняли рішення про створення таких центрів, а також органів, що є суб’єктами надання послуг, включених до переліку

Надання адміністра­тивних послуг через Центр надання адмініст­ративних послуг, у відповідності із вимо­гами ЗаконуГромадяни

 Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.Суб’єкти господар­ської діяльностіНемає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг. Передбачається, що видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку в дозвільному центрі, утвореному відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", який є складовою частиною Центру надання адміністративних послуг

 

7. Термін дії акта

Термін дії акта необмежено у часі.

 8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

8.1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта.

 

8.2. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

8.3. Кількість адміністративних послуг, що надаються  через Центр надання адміністративних послуг.

8.4. Кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг.

8.5. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб із проектом розпорядження достатній, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті райдержадміністрації ( www.drohobych-rda.gov.ua )

 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення розпорядження голови райдержадміністрації.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до райдержадміністрації, та за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

Заходи з проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитися відділом економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості райдержадміністрації.

 

 Голова районної державної

адміністрації М.П.ВИННИЦЬКИЙ

 

 

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua