Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Офіційні документи » Розпорядження голови райдержадміністрації від 15 липня 2013 року №209

Розпорядження голови райдержадміністрації від 15 липня 2013 року №209

Автор: admin от 18-07-2013, 16:03

Про районну комісію по проведенню безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир, осіб, що мають право на таку пільгу


На виконання Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 16.02.1994 № 94 “Про порядок надання пільг, передбачених Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (зі змінами) і від 20.05.2009 № 565 “Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право” (зі змінами та доповненнями), з метою впорядкування розгляду звернень громадян щодо проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир):

1.Затвердити склад комісії по проведенню безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, що додається.

2.Затвердити Положення про комісію по проведенню безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, що додається.

3.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 29.07.2009 року № 345 “Про створення комісії для вирішення питання щодо проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право”.

4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації О. Філіпенка.


 

Голова М.П.ВИННИЦЬКИЙ

 

Затверджено

Розпорядження голови

райдержадміністрації

15.07.2013 №209

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію по проведенню безоплатного капітального ремонту власних житлових
будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу

1. Загальні положення

 

1.1. Комісія по проведенню безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації.

1.2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Законами України “Про звернення громадян“, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про жертви нацистських переслідувань”, Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, постановами Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 572 “Про механізм впровадження Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” (зі змінами), від 20.05.2009 № 565 “Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право” (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

2. Завдання комісії

 

2.1. Завданнями комісії є:

2.1.1. Розгляд звернень з питань проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу.
2.1.2. Вирішення питань щодо проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу.
2.1.3. Вирішення у встановлених законодавством випадках питань щодо компенсації пільговим категоріям громадян витрат, пов’язаних з проведенням капітального ремонту власними силами.

2.1.4. Ведення обліку житлових будинків і квартир осіб, що мають право на пільгу, у яких проведено безоплатний капітальний ремонт. Облік здійснює секретар комісії.

2.2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. Вивчає документи для вирішення питання щодо проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, та приймає рішення по суті звернення.

2.2.2. Проводить спільно з виконавцем робіт обстеження будинку, квартири заявника, що має право на відповідну пільгу.

2.2.3. Обстеження проводиться виключно у присутності особи, яка подала звернення.
2.2.4. Після обстеження будинку, квартири складає перелік, визначає види і обсяги робіт, які необхідно виконати, з врахуванням строку проведення останнього капітального ремонту та виходячи з переліку основних робіт згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565 “Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир, які мають на це право” (зі змінами).
2.2.5. Організовує складення дефектного акта та кошторисного розрахунку згідно з визначеними видами робіт.

2.2.6. Схвалює (погоджує) кошторисний розрахунок і визначену загальну вартість капітального ремонту, на підставі якої визначає вартість безоплатного капітального ремонту будинку (квартири), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565 “Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир, які мають на це право” (зі змінами).

2.2.7. Безоплатний капітальний ремонт проводиться виходячи з розрахунку 21 кв. м загальної площі будинку, квартири на кожну особу, що має право на пільгу.
2.2.8. Загальна вартість капітального ремонту розраховується згідно з вимогами ДБН Д.1.1-1-2000 “Правила визначення вартості будівництва“ та ДБН Д.2.4-2000 “Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи”.
2.2.9. На підставі визначеної загальної вартості капітального ремонту розраховується вартість капітального ремонту 1 кв. м будинку, квартири.
2.2.10. Вартість безоплатного капітального ремонту визначається як добуток вартості капітального ремонту 1 кв. м будинку, квартири та площі, яка належить особі, що має право на пільгу, на праві приватної, зокрема спільної, власності у таких будинку, квартирі. При цьому площа не може перевищувати 21 кв. м загальної площі будинку, квартири.

2.2.11. За зверненням особи, щодо якої прийнято рішення про проведення безоплатного капітального ремонту, приймає рішення про виконання у межах вартості безоплатного капітального ремонту одного чи кількох видів ремонтних робіт, визначених за результатами обстеження (перекриття всієї площі покрівлі, заміна віконних рам, перекриття всієї площі підлоги будинку тощо).
2.2.12. Передає затверджені кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального ремонту для подальшої роботи в управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької райдержадміністрації як головного розпорядника бюджетних коштів, за рахунок яких здійснюється безоплатний капітальний ремонт.

 

 

3. Права комісії

 

3.1. Комісія з метою виконання покладених на неї завдань має право:
3.1.1. Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію.
3.1.2. Залучати (у разі необхідності) до своєї роботи працівників районної державної адміністрації (за погодженням з їх керівниками) або інших фахівців, які володіють необхідними знаннями (за згодою).

 

4. Організація роботи комісії

 

4.1. Склад комісії затверджується головою районної державної адміністрації.
4.2. Головою комісії є заступник голови райдержадміністрації
4.3. Основною організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за потребою за рішенням голови комісії, або за його дорученням заступником голови комісії.

4.4. Засідання комісії веде голова комісії, або за його дорученням заступник голови комісії.

4.5. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини складу комісії.

4.6. За організацію підготовки та проведення засідань комісії, ведення протоколів засідань комісії та виконання інших доручень голови комісії, пов’язаних з організацією та проведенням засідань комісії, відповідає секретар комісії. Окрім цього, секретар комісії веде та зберігає всю документацію з питань діяльності комісії.
4.7. За відсутності секретаря комісії його обов’язки виконують інші члени комісії, визначені головою.

4.8. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів. комісії.
4.9. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

4.10. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують голова, секретар та члени комісії, які були присутні на засіданні комісії.

5. Заключні положення

 

5.1. Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, здійснюється у межах затверджених бюджетних призначень на відповідний рік.

5.2. У разі недостатності бюджетних коштів для проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир) всіх осіб, що мають право на таку пільгу та звернулися у встановленому порядку до комісії, безоплатний капітальний ремонт проводиться з наданням переваги заявникам за датою їх звернення.
5.3. У разі відсутності бюджетних призначень та наявності невирішених по суті звернень заявників (непроведення безоплатного капітального ремонту) про це повідомляється заявників, звернення яких не вирішено по суті (не проведено безоплатного капітального ремонту).

5.4. Після виділення необхідних бюджетних коштів такі заявники мають переважне право на проведення безоплатного капітального ремонту їх будинків (квартир). При цьому комісія з’ясовує наявність змін обставин, що впливають на вирішення звернень мешканців (зміна місця постійного проживання та реєстрації особи).

 

Затверджено

Розпорядження голови

райдержадміністрації

15 липня 2013 року №209

 

СКЛАД

комісії по проведенню безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу

Голова комісії - заступник голови райдержадміністрації

Заступник голови комісії - заступник керівника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Секретар комісії - начальник відділу персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Члени комісії:

Керівник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації

Директор КП “Управління капітального будівництва Дрогобицької районної ради”

Головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua