Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Офіційні документи » Pозпорядження районної державної адміністрації від 26 лютого 2020 року №66

Pозпорядження районної державної адміністрації від 26 лютого 2020 року №66

Автор: admin2 от 28-02-2020, 17:18
 (голосів: 0)

Про затвердження Положення

про сектор персоналу та організаційної

роботи апарату Дрогобицької районної

державної адміністраціїВідповідно до статті 3 Закону України «Про державну службу», статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказу Національного агентства України з питань державної служби від 3 березня 2016 року № 47 «Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 438/28568, враховуючи розпорядження Дрогобицької районної державної адміністрації від 31 січня 2020 року №32 «Про впорядкування структури районної державної адміністрації»:

1. Затвердити Положення про сектор персоналу та організаційної роботи Дрогобицької районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Дрогобицької районної державної адміністрації від 29 липня 2016 року № 199 «Про затвердження Положення про сектор персоналу апарату Дрогобицької районної державної адміністрації».

3. Контроль за  виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

  Перший заступник голови                                                  Р.М.Щерба

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації

26 лютого 2020 року № 66

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор персоналу та організаційної роботи апарату

Дрогобицької районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

1.1.Сектор персоналу та організаційної роботи апарату Дрогобицької районної державної адміністрації (далі-сектор) є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації, утворюється головою місцевої держадміністрації з метою забезпечення реалізації державної політики з питань управління персоналом та організаційного забезпечення діяльності райдержадміністрації.

 

1.2.У своїй діяльності сектор керується Кодексом законів про працю УкраїниЗаконом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Типовим положенням, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату райдержадміністрації, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Сектор прямо підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації.

 

 

ІІ. Завдання сектору2.1.Основними завданнями сектору є:

2.1.1.реалізація державної політики з питань управління персоналом у райдержадміністрації;

2.1.2.забезпечення здійснення керівником державної служби райдержадміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом;

2.1.3. забезпечення організаційного розвитку райдержадміністрації;

2.1.4. добір персоналу райдержадміністрації;

2.1.5.прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

2.1.6. здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

2.1.7.організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації;

2.1.8.документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

2.1.9.організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до Конституції та законодавства України;ІІІ. Функції сектору3.1.Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу щодо розробки структури райдержадміністрації;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3) вносить пропозиції керівнику державної служби райдержадміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби райдержадміністрації з питань управління персоналом;

5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців райдержадміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в райдержадміністрації та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби райдержадміністрації;

8) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

9) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» повідомлення про результати конкурсу;

10) за дорученням керівника державної служби райдержадміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в райдержадміністрації;

11) разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації:

- організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

- опрацьовує штатний розпис структурних підрозділів;

- спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації  персоналу структурних підрозділів;

- забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

- організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

12) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату райдержадміністрації;

13) здійснює планування професійного навчання державних службовців райдержадміністрації;

14) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби райдержадміністрації;

15) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

16) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

17) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

18) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації;

19) обчислює стаж роботи та державної служби;

20)    здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації;

21) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

22)  організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

23)   ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

24) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

25)    забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу райдержадміністрації;

26) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

27)    формує графік відпусток персоналу райдержадміністрації, готує проекти розпоряджень щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

28)    здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників райдержадміністрації;

29) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

30) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

31)    у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу райдержадміністрації;

32)   готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу райдержадміністрації;

33)      забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

34) у межах компетенції проводить роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з державними службовцями райдержадміністрації, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;

35) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в райдержадміністрації;

36)   забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

37) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в райдержадміністрації (крім структурних підрозділів із статусом юридичної особи);

38)   розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

39)   проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

40) забезпечує контроль за виконанням виконкомами сільських, селищних рад делегованих повноважень органів виконавчої влади;

41) організовує в установленому порядку проведення засідань Колегії райдержадміністрації, нарад з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сільськими, селищним головами, семінарів з секретарями сільських, селищних рад;

42) формує річні, квартальні, а в разі потреби оперативні (місячні, тижневі) плани роботи районної державної адміністрації на основі пропозицій керівника державної служби райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, здійснює контроль за їх виконанням;

43) розробляє графіки чергувань керівництва апарату райдержадміністрації;

44) складає протоколи апаратних нарад, нарад зі сільськими та селищними головами;

45) готує паспорт Дрогобицького району.

 

ІV. Права сектору

 

4.1. Сектор має право:

1)       спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в райдержадміністрації та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у структурних підрозділах райдержадміністрації;

2)       взаємодіяти зі структурними підрозділами райдержадміністрації, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

3)  одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу райдержадміністрації та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

4) за погодженням з керівником державної служби райдержадміністрації брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень;

6) за дорученням керівника державної служби представляти райдержадміністрацію в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

7) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

8) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

9) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.V.Структура сектору5.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

На посаду завідувача сектору призначається повнолітній громадянин України, який вільно володіє державною мовою та здобув ступінь вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

 

5.2. Провідний спеціаліст сектору призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації в установленому порядку.

На посаду провідного спеціаліста сектору призначається повнолітній громадянин України, який вільно володіє державною мовою та здобув ступінь вищої освіти бакалавра або молодшого бакалавра.

 

5.3. Уразі відсутності завідувача сектору виконання його обов’язків покладається на провідного спеціаліста сектору.

 

5.4. Посадові обов’язки завідувача та провідного спеціаліста сектору визначаються посадовими інструкціями, які затверджує керівник апарату райдержадміністрації.

 

5.5.Завідувач сектору:

1) Здійснює безпосереднє керівництво сектором і несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань, сприяє створенню належних умов праці у секторі.

2) організовує планування роботи сектору та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій

3) забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;

4) забезпечує планування навчання персоналу райдержадміністрації;

5) вносить керівнику державної служби райдержадміністрації пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису райдержадміністрації, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників райдержадміністрації;

6) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції сектору  персоналу;

7) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

8) здійснює інші функції, передбачені законодавством.

VI. Заключні положення.

 

6.1. Керівництво райдержадміністрації створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників сектору, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами.

 

6.2.  Cтpyктypa і чисельність сектору, фонд оплати праці працівників затверджується головою райдержадміністрації в межах граничної чисельності і відповідно до штатного розпису і кошторису витрат на апарат райдержадміністрації.Керівник апарату С.Л. Кулиняк

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua