Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Офіційні документи » Розпорядження районної державної адміністрації від 20 березня 2019 року №121

Розпорядження районної державної адміністрації від 20 березня 2019 року №121

Автор: admin1 от 25-03-2019, 09:57
 (голосів: 1)

Про розподіл функціональних

обов’язків між керівництвом

районної державної адміністрації

 

 

          Відповідно до статті 118 Конституції України, статті 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та у зв’язку з  набранням чинності Законом України від 9 листопада 2017 року № 2190-УІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби»:

 

          1. Затвердити:

 

          1.1. Розподіл функціональних обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації (надалі – керівництво райдержадміністрації), що додається.

         1.2. Взаємозаміщення повноважень між першим заступником,  заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату, що додається.

         1.3. Закріплення керівництва райдержадміністрації за виконкомами сільських, селищних рад, що додається.

 

          2.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 1 березня 2018 року  № 116 “Про розподіл функціональних обов’язків між керівництвом районної державної адміністрації”. 

 

         3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Голова                                                                                                         А.І.Шевкенич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної  адміністрації          

20 березня 2019 року  № 121

 

 

 

 

РОЗПОДІЛ

функціональних обов'язків між головою, першим заступником,

заступниками голови та керівником апарату районної  державної адміністрації

 

Голова районної державної адміністрації

 

       Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконання покладених на районну державну           адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.

       Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

       Забезпечує додержання на території району Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

       Організовує складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання бюджету та схвалених радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

       Інформує обласну державну адміністрацію та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі, про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

       Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

       Має право скасовувати накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

       Відповідно до статей 10 та 11 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови райдержадміністрації,  керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичної особи.

       Спрямовує і координує діяльність заступників голови райдержадміністрації.

       Утворює, організовує, ліквідовує відповідно до законодавства управління, відділи, сектори та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Затверджує положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації.

       Погоджує призначення на посади та звільнення з посад   керівників територіальних підрозділів міністерств та  інших  центральних  органів  виконавчої влади, якщо інше не передбачено законодавством.

       Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

       Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України.

       Здійснює загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною в районі.

       Виступає розпорядником коштів райдержадміністрації.

       Видає в межах своїх повноважень розпорядження, дає доручення обов’язкові до виконання.

       Розглядає звернення громадян, проводить особистий їх прийом.

       Очолює колегію районної державної адміністрації, координує та контролює діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації і виконавчих комітетів сільських, селищних рад.

       Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, Регламентом районної державної адміністрації.

Здійснює керівництво структурними підрозділами та апаратом райдержадміністрації.

Координує діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Забезпечує взаємодію  з:

- Дрогобицьким МВ УСБ України у Львівській області,

- Дрогобицькою місцевою прокуратурою,

- судовими органами,

- народними депутатами України.

Загальні функціональні повноваження

 першого заступника, заступників голови та керівника апарату

       Перший заступник, заступники голови райдержадміністрації забезпечують реалізацію повноважень райдержадміністрації у відповідних напрямах діяльності, спрямовують, координують та здійснюють оперативний контроль за діяльністю відповідних управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів виконавчої влади щодо:

- підготовки та реалізації планів роботи райдержадміністрації,

- формування та виконання районного бюджету,

- розробки галузевих програм,

- контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку району у відповідних сферах,

- виконання вимог положень Конституції України, законів України, постанов

Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня,

- виконання розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації,

- підготовки проектів документів.

Забезпечують реалізацію повноважень райдержадміністрації у відповідних сферах щодо:

- сприяння розвиткові міжнародного співробітництва та міжрегіональних зв’язків, формуванню та розвиткові міжнародних проектів і програм,

- внесення в установленому порядку пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій.

       Забезпечують взаємодію райдержадміністрації з районною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів, розгляду питань.

      Подають пропозиції до планів роботи райдержадміністрації, щоденну інформацію про стан справ у галузях народного господарства, соціально-політичну обстановку та проблеми для узагальнення і підготовки відповідних повідомлень голові  райдержадміністрації.

       Забезпечують підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів відповідно до покладених обов’язків.

      Відповідають за підготовку відповідних питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах з сільськими, селищниими головами, керівниками підприємств, установ, організацій.

      Дають доручення керівникам управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів   райдержадміністрації. Погоджують відрядження та відпустки керівникам управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до функціональних обов’язків.

       Беруть участь у роботі районної ради та її постійних комісій з питань, що належать до сфери їх відання, засідань колегії підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації, у сесіях сільських, селищних рад, зборах громадян та трудових колективів.

       Відповідають за кваліфіковане та своєчасне виконання відповідними управліннями, відділами, секторами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації документів органів вищого рівня, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, а також інших повноважень, передбачених законодавством.

       Сприяють органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, зміцнення їх матеріально-фінансової бази.

       Розглядають звернення громадян, проводять їх особистий прийом.

       Здійснюють інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

       Організовують роботу комісій відповідно до закріплених структурних підрозділів райдержадміністрації та напрямів роботи.

         Перший заступник голови райдержадміністрації

       Виконує обов’язки голови районної державної адміністрації на період його відсутності, координує діяльність керівників управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до функціональних обов’язків.

       Забезпечує на території району реалізацію державної політики в галузях економічного розвитку, інвестицій та промисловості, бюджету та фінансів, підпри-

ємництва, регуляторної політики, торговельного та побутового обслуговування, паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, шляхового господарства, містобудування і архітектури, капітального будівництва,  міжнародних відносин, соціального захисту.

       Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації у цих галузях щодо: - державної політики регіонального розвитку та промоцій,

-державної політики у галузі інвестиційної діяльності,державної науково-інноваційної політики,

- державної регуляторної політики та підприємництва,

- державної політики у сфері енергозбереження,

- державної політики у сфері зовнішньоекономічної  діяльності,

- державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної та гуртової  торгівлі, а також торгівельно-виробничої сфери (готельного та ресторанного господарства) і побутового обслуговування населення,

- державної цінової і тарифної політики,

- державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки,

- державної політики експертизи містобудування,

-державної політики у сфері розвитку фондового ринку, випуску та обігу цінних паперів,

-державної політики у фінансово-бюджетній сфері,

- державної політики у сфері соціального захисту населення.

          Забезпечує реалізацію державних і регіональних програм соціально-економічного та  культурного розвитку, організовує взаємодію з  органами місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку. У межах повноважень вирішує питання соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць району.

          Забезпечує розробку проектів щорічних програм, середньострокових та довгострокових прогнозів соціально-економічного розвитку району, організацію їх виконання. Координує реалізацію Стратегії розвитку Дрогобиччини.

          Вносить пропозиції для розробки проектів програми соціального та економічного розвитку Дрогобицького району  і довгострокових прогнозів, а також до проектів  цільових програм розвитку відповідних галузей економіки.

          Організаційно забезпечує проведення перевірок виконання на території району Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови районної державної адміністрації.

         Сприяє діяльності торгівельної мережі.

         Сприяє реалізації наукових програм з економічних питань.

         Вживає заходів щодо забезпечення мобілізації та ефективного використання державних фінансових ресурсів, захисту фінансових інтересів держави.

         Сприяє отриманню від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформації, необхідної для складання і виконання бюджету.

         Сприяє здійсненню контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності зобов’язань щодо платежів до державного і місцевого бюджетів, а також за встановленням відповідно до законодавства місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

       Сприяє поданню в установленому порядку до органів виконавчої та представ ницької влади вищого рівня фінансових показників та пропозицій до проекту Дер жавного бюджету України щодо обсягу коштів Державного бюджету України,що підлягає розподілу між територіальними громадами, щодо розмірів міжбюджетних трансфертів, даних про зміни складу об’єктів, які підлягають бюджетному фінансуванню, підготовки територіального балансу фінансових ресурсів.

       Сприяє  складанню і поданню на затвердження районній раді бюджету району та інформації про його виконання.

       Вносить пропозиції щодо внесення змін до районного бюджету у визначених законодавством межах.

       Надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування щодо формування місцевих бюджетів.

      Координує діяльність учасників бюджетного процесу на всіх його етапах.

      Сприяє організації подання на розгляд і затвердження районною радою звітів про виконання районного  бюджету в термін визначений чинним законодавством.

      Відповідно до чинного законодавства сприяє організації роботи з контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.

      Взаємодіє з суб’єктами господарської діяльності, у тому числі кредитно-фінансовими установами.

      Вносить пропозиції щодо удосконалення банківської системи.

      Координує роботу щодо розвитку та вдосконалення ринку страхових послуг.

      Вносить в установленому порядку пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку територіально–господарського потенціалу району, регулювання інвестиційної діяльності.

      Координує діяльність  органів влади, пов’язану з розробленням і реалізацією заходів щодо проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, ліцензування окремих видів господарської діяльності,  соціального захисту населення на території району.

      Сприяє формуванню системи фінансово-кредитної консультативної та інформаційної підтримки підприємництва, ефективності використання бюджетних коштів для реалізації програм розвитку підприємництва.

      Координує розробку і реалізацію районної програми розвитку малого підприємництва.

      Сприяє забезпеченню реалізації повноважень райдержадміністрації  щодо створення спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності.

      Здійснює роботу щодо укладення контрактів з керівниками державних промислових підприємств та організацій.

     Сприяє в підготовці погоджень про розташування на території району нових підприємств та інших виробничих об’єктів незалежно від форм власності.

     Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій різних форм власності і різних відомств до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної населенню району продукції.

      Сприяє організації відповідно до законодавства роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій.

      Координує процес управління державною часткою майна в акціонерних товариствах.

      Сприяє у здійсненні розробки пропозицій щодо обсягів продукції (робіт, послуг), що поставляється для потреб району за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування.

       Здійснює роботу, спрямовану на доцільне розміщення продуктивних сил району.

       Сприяє вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції, забезпечення охорони прав винахідників і раціоналізаторів.

       Погоджує розміщення на території району об’єктів електроенергетики, нафтогазового комплексу, геологорозвідки, виходячи з інтересів територіальної громади.

       Бере участь у розробці комплексних планів постачання енергії та газопостачання споживачам, а також у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об’єктів електроенергетики, нафтогазової галузі, гірничодобувної промисловості в надзвичайних умовах.

       Забезпечує проведення  моніторингу встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

       Сприяє в організації роботи з атестації, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства.

       Сприяє залученню підприємств, установ та організацій до участі в розвитку житлово-комунального господарства.

      Забезпечує координацію і здійснює контроль за  реалізацією перспективних і поточних планів розвитку житлово-комунальних підприємств.

      Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства.

      Вносить пропозиції щодо перегляду програм розвитку житлово-комунального господарства району.

     Сприяє у вирішенні питань розвитку інфраструктури, транспорту, зв’язку, шляхового господарства та дорожнього будівництва. 

     Вживає заходів щодо об’єднання за згодою підприємств, установ, організацій належних їм ресурсів, бюджетних і позабюджетних коштів на будівництво,  розширення, ремонт і утримання об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури на селі.

       Сприяє у проведенні робіт щодо газифікації населених пунктів.       

       Сприяє  вирішенню  питань капітального будівництва.

Сприяє в організації розробок та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до законодавства, державних норм і стандартів.

      Сприяє в  організації державного архітектурно-будівельного контролю за  дотриманням будівельних норм відповідно до законодавства.

      Сприяє в проведенні моніторингу з приватизації державного майна.

      Сприяє в реалізації на території району державної політики у сфері зовнішніх зносин, європейської інтеграції. Сприяє здійсненню заходів щодо формування належних умов, спрямованих на розвиток та організацію міжрегіонального та прикордонного співробітництва.

     Сприяє налагодженню та підтримки зв'язків з іншими районами, областями  та державами, недержавними організаціями та фондами.

     Сприяє реалізації державної програми «Закордонне українство» в районі.

     Сприяє організації контролю за відповідністю робочих місць нормативним актам про охорону праці, проведення навчання, атестації з питань охорони праці.

     Сприяє забезпеченню державних гарантій у сфері праці, організації їх виконання.

      Сприяє  забезпеченню додержання законодавства про пільги.

          Вживає заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян у частині соціального захисту, соціального розвитку району.

         Координує роботу, пов’язану з проведенням оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.

         Організовує контроль за дотриманням законодавства про працю, зокрема щодо захисту законних прав громадян на працю, відпочинок, соціальний захист.

         Сприяє у забезпеченні виконання законодавства про працю щодо мінімальних гарантій в оплаті праці, здійснення моніторингу у сфері оплати праці.

         Відповідає за виконання в районі заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків, організовує у межах своїх повноважень роботу відповідних органів виконавчої влади стосовно забезпечення надання жінкам та     чоловікам рівних прав та можливостей у політичному, економічному, культурному та соціальному житті суспільства. 

         Координує роботу відповідних органів виконавчої влади, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо  соціально-побутового і медичного обслуговування біженців та депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх      колишнього проживання.

        Сприяє в забезпеченні виконання законодавства з територіальної оборони.

        Сприяє у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою на території району, в тому числі в особливий період.

        Сприяє в забезпеченні виконання законодавства про військовий обов’язок та призов громадян на строкову військову службу.

        Сприяє проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу.

        Реалізовує державну політику в боротьбі з корупцією та злочинністю, забезпечує розробку цільових і комплексних програм протидії злочинності та корупції.

       Сприяє в забезпеченні здійснення заходів щодо охорони громадської  безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

       Сприяє в організації роботи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій щодо діяльності правоохоронних органів та силових структур, які створює голова районної державної адміністрації.

      Сприяє в забезпеченні припинення нелегальної міграції та порушення іноземцями правил перебування на території України.

      Організаційно забезпечує підготовку та проведення перевірок виконання на території району дотримання правоохоронними органами та силовими структурами конституційних прав і свобод громадян, охорони правопорядку та захисту майнових прав суб’єктів господарювання всіх форм власності відповідно до чинного законодавства.

      Здійснює контроль за техногенно-екологічною безпекою, ліквідацією наслідків  надзвичайних ситуацій.

      Координує діяльність аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій.  

      Сприяє в організації надання допомоги військовій частині 2140.

Здійснює керівництв

- фінансовим управлінням райдержадміністрації (у межах доручень голови),

 - управлінням праці та соціального захисту населення,

- управлінням економічної політики, житлово-комунального господарства та  

інфраструктури райдержадміністрації,

- відділом  містобудування та архітектури райдержадміністрації, - сектором з питань цивільного захисту райдержадміністрації.

- головним спеціалістом з питань оборонної та мобілізаційної роботи,

- головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції.

Координує діяльність:

- Дрогобицької об’єднаної державної податкової інспекції (у межах доручень голови),

- Дрогобицького міськрайонного управління статистики,

- Дрогобицького управління Державної казначейської служби України Львівської області (у межах доручень голови),

- посадових осіб Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області, компетенція, яких поширюється на територію району,

- підприємств торгівлі та побуту,

- державних або з часткою державної власності акціонерних компаній, товариств, корпорацій, концернів у сфері паливно-енергетичного комплексу,

- будівельних організацій,

- промислових підприємств в галузі будівельних матеріалів,

- підприємств, які підпорядковані Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Державному агентству енергоефективності та енергозбереження України, Державній службі геології та надр України,

- підприємств переробної та харчової промисловості,

- житлово-комунальних господарств району,

- організацій транспорту,

- філії “Дрогобицький райавтодор” ДП «Львівський облавтодор»,

- Дрогобицького відділу обслуговування громадян (сервісний центр)   Головного Пенсійного фонду України у Львівській області,

- Дрогобицького відділення ПАТ “Укртелеком”,

- центру поштового зв’язку № 3 Львівської дирекції УДППЗ «Укрпошта»,

- ФСТ „Колос”,

- Дрогобицької міськрайонної філії Львівського обласного центру зайнятості,

- Дрогобицького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області,

- державних або з часткою державної власності акціонерних компаній, товариств, корпорацій, концернів у сфері житлово-комунального  господарства.

- Дрогобицько-Бориславського об’єднаного військового комісаріату,

- Дрогобицького міського відділу Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області.

Організовує роботу комісій відповідно до закріплених структурних підрозділів райдержадміністрації та напрямків роботи.

 Забезпечує взаємодію з:

- відділеннями банків.

  Заступник голови районної державної адміністрації

       Забезпечує реалізацію державної політики у галузях освіти, культури і туризму, фізкультури, спорту та молодіжної політики, у справах дітей, архівної справи, охорони здоров’я.

       Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації у цих галузях щодо сприяння  реалізації наукових програм у відповідних сферах.

      Координує діяльність закладів освіти, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

      Забезпечує розробку прогнозів розвитку мережі закладів освіти  та врахування їх при підготовці програм соціально-економічного розвитку.

      Здійснює управління архівною справою.                                   

      Здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання, формування правової культури населення.

     Координує виставкову діяльність в районі.

     Забезпечує організацію охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

     Забезпечує розроблення та реалізацію разом з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування комплексних заходів, спрямованих на поліпшення туристичної діяльності в районі.

     Забезпечує розробку прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров’я,     та врахування їх при підготовці програм соціально-економічного розвитку.

     Здійснює заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

     Забезпечує організацію медичної допомоги населенню, надання в межах повноважень пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства.

     Відповідає за забезпечення відповідно до законодавства вирішення питань опіки.

     Організовує контроль за наданням працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з важкими та шкідливими умовами праці, використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з чинним законодавством на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

       Здійснює визначення причин‚ прогнозування та попередження можливих конфліктних ситуацій в районі. Забезпечує налагодження та підтримку  зв'язків з недержавними організаціями.

       Координує діяльність закладів   культури,   що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

      Здійснює підготовку аналітичних, інформаційних та статистичних матеріалів, організацію проведення досліджень стану туристичної діяльності.

      Організовує проведення в установленому порядку паспортизації туристичних підприємств, правил прийому і обслуговування туристів.

      Вживає заходів щодо розвитку туристичної індустрії та зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів та споруд туристичного призначення.

      Організовує облаштування мережі транспортних коридорів об’єктами туристичної інфраструктури, одержання кредитів для потреб розвитку туристичної індустрії району.

      Забезпечує ведення реєстру суб’єктів туристичної діяльності району, облік іноземних партнерів.

       Забезпечує координацію роботи пошуково-рятувальних служб суб’єктів туристичної діяльності.

       Вносить пропозиції щодо управління корпоративними частками державної власності в туристичних організаціях.

       Забезпечує розробку прогнозів розвитку  культури і туризму та врахування їх при підготовці програм соціально-економічного розвитку.

       Забезпечує розробку прогнозів розвитку фізкультури, спорту та врахування їх при підготовці програм соціально-економічного розвитку.

       Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері культури.

       Забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства, забезпечення виконання актів законодавства з питань громадянства, надання притулку іноземним громадянам та особам без громадянства.

       Здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання, формування правової культури населення.

       Вживає заходів щодо збереження стабільної політичної ситуації в районі‚ формування належної морально-психологічної атмосфери в регіоні.

      Здійснює аналіз та прогнозування суспільно-політичних‚ соціально-економічних процесів в районі.

     Забезпечує інформування органів виконавчої влади вищого рівня‚ голови райдержадміністрації про суспільно-політичну ситуацію в районі.

    Здійснює постійний моніторинг громадської думки щодо діяльності органів виконавчої влади.

    Визначає вплив діяльності владних структур та посадових осіб на формування суспільно-політичної ситуації‚ збереження соціальної рівноваги‚ зміцнення авторитету виконавчої влади.

    Вживає заходів щодо налагодження взаємодії між органами виконавчої влади‚ політичними партіями та громадськими формуваннями.

    Вживає заходів щодо формування політичної культури населення.

    Аналізує розстановку політичних сил в районі‚ діяльність політичних партій та громадських об “єднань.

    Здійснює дослідження та аналіз тенденцій суспільно-політичної ситуації в районі.

    Забезпечує роз’яснення політичного курсу Президента України‚ пропаганду серед населення району основних напрямів діяльності райдержадміністрації.

Здійснює керівництво:

      - відділом освіти,

      - відділом культури і туризму,

      - головним спеціалістом з питань молоді та спорту, 

      - службою у справах дітей,

      - архівним відділом.

Координує діяльність:

- Дрогобицького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,

- міськрайонного відділу лабораторій ДУ “Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”,

- районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,

- відділення благодійної організації «ЛАДС»,

- ДЮСШ ”Явір”,

- ФПТ «Сокіл».

Організовує роботу комісій відповідно до закріплених структурних підрозділів райдержадміністрації та напрямків роботи.

Забезпечує взаємодію з:

- товариством охорони пам’яток історії та культури,

- районною асоціацією інвалідів,

- районним  комітетом  Червоного Хреста,

- політичними партіями та громадськими об”єднаннями.

Заступник голови районної державної адміністрації           

       Забезпечує реалізацію державної політики у галузях агропромислового комплексу, використання та охорони земель, лісового та водного господарства, охорони довкілля, цивільного захисту

      Забезпечує розвиток внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції, харчової та переробної промисловості. Відповідає за формування державних продовольчих ресурсів зерна, молока, м’яса, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва.

      Сприяє здійсненню аграрної реформи в районі, розробці та впровадженню експериментальних проектів з цих питань.

     Сприяє здійсненню земельної реформи в районі, розробці та впровадженню експериментальних проектів з цих питань.

     Вживає заходів щодо приватизації земель відповідно до чинного законодавства України.

      Забезпечує організацію ведення земельно - кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою відповідно до чинного законодавства України.

      Відповідає за організацію використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

      Забезпечує розробку та реалізацію заходів щодо охорони навколишнього

природного середовища.

      Організовує контроль за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони.

      Контролює питання визначення для підприємств, установ та організацій

лімітів використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.

      В установленому законом порядку вирішує питання припинення або зупинення діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища та санітарних норм.

       Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації і захоронення промислових, побутових та інших відходів.

       Здійснює контроль за використанням та охороною земель, вод, рослинного і тваринного світу, наданням у користування мисливських угідь.

       Забезпечує реалізацію на території району державної політики в галузі   лісового та водного господарства.

       Забезпечує розробку районної екологічної програми і вносить пропозиції щодо державної екологічної програми.

      Вживає заходів щодо відшкодування збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

      Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій.

Здійснює керівництво

- управлінням агропромислового розвитку.

Координує діяльність:

- Дрогобицького районного відділу головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області (у межах доручень голови),

- управління Держгеокадастру  у Дрогобицькому районі,

- землевпорядних організацій,

- посадових осіб  з охорони навколишнього природного  середовища,

- Держекоінспекції у Львівській області, компетенція, яких поширюється на територію району,

- Дрогобицької районної державної лікарні ветеринарної медицини,

- державного підприємства “Дрогобицьке лісове господарство”,

-державного підприємства “Самбірське лісове господарство”,

- управління Держпродспоживслужби у Дрогобицькому районі,

- сільськогосподарських підприємств усіх форм власності,

- обслуговуючих та агросервісних підприємств і організацій АПК,

- посадових осіб державної фітосанітарної інспекції Львівської області компетенція, яких поширюється на територію району,

- відділення благодійної організації «Львівська аграрна дорадча служба»,

- Дрогобицького дочірнього лісогосподарського підприємства “Галсільліс”,

- Дрогобицького управління водного господарства.

 Організовує роботу комісій відповідно до закріплених структурних підрозділів райдержадміністрації та напрямків роботи.

Забезпечує взаємодію з:

- районною асоціацією фермерів,

- товариствами мисливців і рибалок, садівників та городників,

- прорфспілковою організацією працівників  АПК в Дрогобицькому районі.

Керівник апарату райдержадміністрації

       Здійснює керівництво апаратом районної державної адміністрації відповідно до Положення про апарат Дрогобицької районної державної адміністрації, що затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації, а також іншими структурними підрозділами визначеними цими функціональними обов’язками.

       Забезпечує взаємодію структурних підрозділів апарату з управліннями, відділами, секторами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації,  апаратом районної ради  та органами місцевого самоврядування.

       Видає накази та доручення обов’язкові до виконання з питань, що належать до його компетенції.

       Забезпечує правове, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, які створює голова районної державної адміністрації.

      Забезпечує на території району реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг.

       Вносить голові райдержадміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису апарату,  чисельності, фонду оплати праці і видатків на утримання управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

       Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату.

       Затверджує  посадові інструкції працівників апарату.

       Відповідає за дотримання правил внутрішнього службового розпорядку (режиму роботи).

       Забезпечує своєчасне доведення розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації до відповідних органів та посадових осіб, населення.

       Створює робочі групи та комісії із спеціалістів управлінь, відділів та інших служб для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які виносяться на засідання колегії райдержадміністрації, наради при голові райдержадміністрації, та для виконання доручень голови райдержадміністрації.

       Інформує голову райдержадміністрації про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

      Забезпечує виконання планів роботи з кадрами в райдержадміністрації, вимог Закону України “Про державну службу” та інших нормативних актів з питань роботи з кадрами, реалізацію заходів щодо добору, підготовки, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації, створення кадрового резерву, його навчання та стажування.

      Забезпечує підготовку документів з питань нагород.

 Візує всі розпорядження та доручення голови райдержадміністрації, підписує додатки до них.

       Забезпечує підготовку та проведення засідань колегії районної державної адміністрації.

       Забезпечує складення планів роботи та заходів районної державної адміністрації на основі пропозицій заступників голови райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації,  органів місцевого самоврядування.

       Здійснює вирішення відповідно до чинного законодавства питань адміністративно-територіального устрою.

       Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Апарату, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;

       Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Апарату, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;

      Організаційно забезпечує проведення перевірок виконання на території району Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови районної державної адміністрації.

      Повертає управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації проекти розпоряджень та інші матеріали, підготовлені та внесені до райдержадміністрації з порушенням чинного законодавства та установленого порядку.

      Організовує у разі необхідності надання методичної та іншої практичної допомоги  органам місцевого самоврядування.

      Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією приватизації житла.

      Організовує проведення комплексних перевірок органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади)

      Забезпечує організацію діловодства та контролю за виконанням документів.

      Організовує підготовку матеріалів щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України ,  облдержадміністрації та райдержадміністрації.

      Забезпечує належний розгляд звернень громадян, перевірку стану цієї роботи відповідно до законодавства на підприємствах, в установах та організаціях.

      Відповідає за інформатизацію в структурних підрозділах   районної державної адміністрації.

      Забезпечує налагодження та підтримку інформаційних зв’язків з відповідними службами інших районів.

      Забезпечує підготовку звернень до суду про визнання недійсними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств (об’єднань), організацій і установ, які обмежують повноваження районної державної адміністрації, а також з інших питань.

      Забезпечує захист інтересів держави в судах.

      Відповідає за підготовку інформації прикладного характеру для внутрішнього службового користування.

       Здійснює заходи щодо сприяння підготовці та проведенню виборів, які передбачені чинним законодавством.

      Здійснює інші функції передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, Регламентом районної державної адміністрації, а також делеговані головою адміністрації.

 Здійснює керівництво:

- юридичним відділом,

- відділом організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю,

- відділом ведення Державного реєстру виборців,

- загальним відділом,

- відділом фінансово-господарського  забезпечення;

- сектором персоналу,

- центром надання адміністративних послуг (відділом),

- державним реєстратором,

- державним реєстратором прав на нерухоме майно.

Координує діяльність:

- Дрогобицького бюро правової допомоги,

- Дрогобицького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управліня юстиції у Львівській області;

- Дрогобицького міськрайоного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області;

- державної установи “Дрогобицька виправна колонія № 40” управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області.

Організовує роботу комісій відповідно до закріплених структурних підрозділів апарату райдержадміністрації та напрямків роботи.

Забезпечує взаємодію з:

- органами місцевого самоврядування,

- міським відділом УСБУ у Львівській області (оперативна взаємодія),

- міжрайонною прокуратурою (оперативна взаємодія),

- судовими органами,

- виборчими комісіями (на період виборів),

- районним комітетом профспілки працівників державних установ.

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації        

20 березня 2019 року № 121

                                        

                                                  ВЗАЄМОЗАМІЩЕННЯ

                                  повноважень керівництва райдержадміністрації 

 

№ з/п

 

 

Посада

 

 

Хто заміщає

 

1.

 

Голова районної державної адміністрації

Перший заступник голови райдержадміністрації

2.

 

 

Перший заступник голови райдержадміністрації

Заступник голови райдержадміністрації

 

3.

Заступник голови райдержадміністрації

 

Керівник апарату

 

 

 

 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Розпорядження голови

районної державної адміністрації

20 березня  2019 року №121

 

Закріплення

     керівництва райдержадміністрації

             за виконкомами сільських, селищних рад

№ з/п

 

 

Посада

Назва виконкому сільської,селищної ради

 

1.

Перший заступник голови райдержадміністрації

 

Модрицький

Почаєвицький

Станильський

Уличнянський

Доброгостівський

Нижньогаївський

Верхньогаївський

Болехівський

Попелівський

Ясенице - Сільнянський

Унятицький

Медвежанський

Урізький

Ступницький

Верхньодорожівський

Долішньолужецький

2.

Заступник голови райдержадміністрації

 

 

Меденицький

Раневицький

Михайлевицький

Волощанський

Вороблевицький

Добрівлянський

Ролівський

Грушівський

Літинський

Опарівський

Летнянський

Солонський

Довжанський

Ріпчицький

Рихтицький

Бистрицький

3.

 Керівник апарату райдержадміністрації

Підбузький

Лішнянський

Смільнянський

Залокотський

Опаківський

Нагуєвицький

Рибницький

Старокропивницький

Новокропивницький

Волянський

Броницький

Дережицький

Снятинський

Довжансько-Гірський

Бистрицько-Гірський

 

 

 

 

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua

 
 
chicago escorts
porn tube