Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Офіційні документи » Розпорядження голови райдержадміністрації від 18 листопада 2013 року №340

Розпорядження голови райдержадміністрації від 18 листопада 2013 року №340

Автор: admin2 от 22-11-2013, 09:43
 (голосів: 0)

Про затвердження Положення про

Дрогобицький районний центр

соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»:

 

  1. Затвердити Положення про Дрогобицький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (додається).

  2. Директору Дрогобицького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Щербанюк Н.Е. забезпечити державну реєстрацію Положення.

  3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 15 жовтня 2012 року № 488 «Про затвердження Положення про Дрогобицький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

  4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації згідно розподілу функціональних обов’язків між керівництвом райдержадміністрації.

 

 

 

 

Голова М.П. ВИННИЦЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено                                                            Затверджено

Директор Львівського обласного                              Розпорядження голови

центру соціальних служб для                                    районної державної 

сім’ї, дітей та молоді                                                 адміністрації

Я.І. Бордіян                                                              від 18 листопада 2013 р.

                                                                                № 340

 

 

 

Положення

про Дрогобицький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

 

 

1. Дрогобицький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Центр належить до мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Міністерства соціальної політики України.

3. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується районною державною адміністрацією і належить до сфери її управління. Координує діяльність Центру заступник голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Діяльність центру спрямовується відповідно Управлінням праці та соціального захисту населення Дрогобицької районної держадміністрації.

5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім'ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.

6. Основними принципами діяльності центру є:

- законність;

- соціальна справедливість;

- раннє виявлення та надання допомоги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- доступність та відкритість;

- конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

- додержання і захист прав людини;

- адресність та індивідуальний підхід;

- добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

- комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

- дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

 

7. Основними завданнями центру є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;

- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

- забезпечення взаємодії із структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

 

8. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює виявлення та веде облік:

- сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; осіб з числа випускників інтернатних закладів;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

-прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;

- осіб з інвалідністю;

-осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

-осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

2) проводить оцінку потреб дитини, сім'ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім'ї, визначає планування та методи соціальної роботи;

3) здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема:

- забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми;

- забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей;

- здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань;

- здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

- інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;

- здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів;

4) інформує сім'ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;

5) проводить у сім'ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;

6) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства;

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Львівському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та управлінню праці та соціального захисту населення Дрогобицької райдержадміністрації;

8) дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

9) забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

9. Центр має право:

- вносити Мінсоцполітики, районній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

- подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

- укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

- залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

- здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

 

10. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку головою районної державної адміністрації.

Директор центру призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням з директором Львівського обласного центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді.

 

11. Директор центру:

- здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

- затверджує в установленому порядку структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатної чисельності, що затверджуються Мінсоцполітики;

- затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;

- видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

- представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;

- утворює в центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.

12. Положення про центр затверджується головою районної державної адміністрації за погодженням з Львівським обласним центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді.

 

13. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Центр надає послуги на безоплатній основі.

 

14. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

 

15. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua